દિલ સુધી પહોંચો તો જાણો - Dil Sudhi Pahoncho To Jano - Kavita

દિલ સુધી પહોંચો તો જાણો

દિલ સુધી પહોંચો તો જાણો,ખાનદાની કેટલી?
જિંદગાની કેટલી ને, છે જવાની કેટલી?
પણ પ્રણયની લાગણીઓ છે મઝાની કેટલી?
બારણા પર તો બધાનો આવકારો હોય છે,
દિલ સુધી પહોંચો તો જાણો,ખાનદાની કેટલી?
એક પળ નક્કી નથી ને વાત ભવભવની કરું,
લાખના સોદા કરું પણ આમદાની કેટલી?
આમ તો રેખા પ્રણયની હાથમાં લાંબી ઘણી,
તડપવાની કેટલી,ને માણવાની કેટલી?
આજથી મેં પણ બધીએ માંગણી પડતી મૂકી,
માંગવાની કેટલી,ને પામવાની કેટલી?


दिल सुधी पहोंचो तो जाणो

दिल सुधी पहोंचो तो जाणो,खानदानी केटली?
जिंदगानी केटली ने, छे जवानी केटली?
पण प्रणयनी लागणीओ छे मझानी केटली?
बारणा पर तो बधानो आवकारो होय छे,
दिल सुधी पहोंचो तो जाणो,खानदानी केटली?
एक पळ नक्की नथी ने वात भवभवनी करुं,
लाखना सोदा करुं पण आमदानी केटली?
आम तो रेखा प्रणयनी हाथमां लांबी घणी,
तडपवानी केटली,ने माणवानी केटली?
आजथी में पण बधीए मांगणी पडती मूकी,
मांगवानी केटली,ने पामवानी केटली?


Dil Sudhi Pahoncho To Jano

Dil sudhi pahoncho to jano,khanadani ketali?
Jindagani ketali ne, chhe javani ketali?
Pan pranayani laganio chhe mazani ketali?
Barana par to badhano avakaro hoya chhe,
Dil sudhi pahoncho to jano,khanadani ketali?
Ek pal nakki nathi ne vat bhavabhavani karun,
Lakhana soda karun pan amadani ketali?
Am to rekha pranayani hathaman lanbi ghani,
Tadapavani ketali,ne manavani ketali?
Ajathi men pan badhie mangani padati muki,
Mangavani ketali,ne pamavani ketali?


Dil sudhī pahoncho to jāṇo

Dil sudhī pahoncho to jāṇo,khānadānī keṭalī?
Jindagānī keṭalī ne, chhe javānī keṭalī?
Paṇ praṇayanī lāgaṇīo chhe mazānī keṭalī?
Bāraṇā par to badhāno āvakāro hoya chhe,
Dil sudhī pahoncho to jāṇo,khānadānī keṭalī?
Ek paḷ nakkī nathī ne vāt bhavabhavanī karun,
Lākhanā sodā karun paṇ āmadānī keṭalī?
Ām to rekhā praṇayanī hāthamān lānbī ghaṇī,
Taḍapavānī keṭalī,ne māṇavānī keṭalī?
Ājathī men paṇ badhīe māngaṇī paḍatī mūkī,
Māngavānī keṭalī,ne pāmavānī keṭalī?


Source : જયસુખ પારેખ ‘સુમન’