દિવંગત ગુરુદેવ ટાગોરને - Divangat Gurudev Tagorane - Lyrics

દિવંગત ગુરુદેવ ટાગોરને

મૃત્યુ તો તમને લેવા આવ્યું, માન્યું લઈ ગયું,
તેણે ખોલી જહિં મુઠ્ઠી ત્યાં તો ભોંઠું પડી ગયું.

આશ્ચર્યે તે ‘અરે ક્યાં તે’? વદીને નિરખે પૂઠે,
હૈયે હૈયે તમારી એ નિહાળે છબી જે ઊઠે.

ભવ્ય એ જિંદગાનીની પાસમાં વામણું બન્યું,
જીતવા આવિયું તેને પતાકા જયની થયું,

તેજે જે પ્રજ્જ્વળી ઊઠ્યાં સૂર્ય, તારા, નિહારિકા
તેજેથી સળગે નિત્યે એ જ જે પ્રાણની શિખા,

મથ્યું એ ફૂંકથી તેની ઓલવી નાખવા જ એ;
–વિરાજે એ અને હસે!
આવ્યું’તું જિંદગી લેવા, આપી ગયું અમરત્વ એ.

-પ્રહ્લાદ પારેખ


Divangat Gurudev Tagorane

Mrutyu to tamane lev avyun, manyun lai gayun,
Tene kholi jahin muththi tyan to bhonthun padi gayun.

Ashcharye te ‘are kyan te’? vadine nirakhe puthe,
Haiye haiye tamari e nihale chhabi je uthe.

Bhavya e jindaganini pasaman vamanun banyun,
Jitav aviyun tene patak jayani thayun,

Teje je prajjvali uthyan surya, tara, niharika
Tejethi salage nitye e j je pranani shikha,

Mathyun e funkathi teni olavi nakhav j e;
–viraje e ane hase! Avyun’tun jindagi leva, api gayun amaratva e.

-Prahlad Parekha