દૂધમાં સાકર - Dudhaman Sakara - Lyrics

દૂધમાં સાકર

સૌ પારસી પૂજક અગ્નિના જે,
ઈરાન છોડે નિજ ધર્મ કાજે;

સમુદ્ર ખેડી ગુજરાત આંગણે,
સંજાણ આવી નિજ ભૂમિ આ ગણે.

સંજાણનો જેહ સુજાણ રાણો
તેની કને દૂત વદંત શાણો:

‘છીએ વિદેશી વસવાટ આપો,
ધર્મી જનોનું નૃપ દુઃખ કાપો!’

રાણો વિચારે તસુ ભોંય છે ના,
વસી નવી કો વસતી શકે ના.

કહ્યું દઈ દૂધ ભરેલ પ્યાલો:
‘ક્‌હેજે ગુરુને અમ ભેટ આ લો!’

દૂતે જઈ પાત્ર દીધું છલોછલ,
જોઈ વિમાસે ગુરુ શાંત નિશ્ચલ.

ઘડી પછી સાકર થોડી લીધી,
ભરી ભરી મૂઠી ઉમેરી દીધી.

ને પાત્ર એ દૂધનું દૂત સાથે
પ્હોંચાડ્યું પાછું તહીં ભૂપ હાથે.

જોયું નૃપે બિંદુ તૃણેથી ચાખી:
‘રે દૂધમાં સાકર છે શું નાખી?

જા દૂત તારા ગુરુને કહેજે,
થશે તમારો વસવાટ સહેજે.

છે દૂધમાં સાકર આ સમાઈ,
એવા જ રહેજો બની ભાઈ ભાઈ.

છો ગૌર છો ધીર ગંભીર વીર,
મા ભૂમિનું નીવડશો જ હીર.’

વર્ષો હજારેક પછી વહી ગયાં,
છે પારસી ગુર્જરી હીર થૈ રહ્યા.
(૧૯૪૯)

-ઉમાશંકર જોશી


Dudhaman Sakara

Sau parasi pujak agnin je,
Iran chhode nij dharma kaje;

Samudra khedi gujarat angane,
Sanjan avi nij bhumi a gane.

Sanjanano jeh sujan rano
Teni kane dut vadanṭa shano:

‘chhie videshi vasavat apo,
Dharmi janonun nrup duahkha kapo!’

Rano vichare tasu bhonya chhe na,
Vasi navi ko vasati shake na.

Kahyun dai dudh bharel pyalo:
‘kheje gurune am bhet a lo!’

Dute jai patra didhun chhalochhala,
Joi vimase guru shanṭa nishchala.

Ghadi pachhi sakar thodi lidhi,
Bhari bhari muthi umeri didhi.

Ne patra e dudhanun dut sathe
Phonchadyun pachhun tahin bhup hathe.

Joyun nrupe bindu trunethi chakhi:
‘re dudhaman sakar chhe shun nakhi?

J dut tar gurune kaheje,
Thashe tamaro vasavat saheje.

Chhe dudhaman sakar a samai,
Ev j rahejo bani bhai bhai.

Chho gaur chho dhir ganbhir vira,
M bhuminun nivadasho j hira.’

Varsho hajarek pachhi vahi gayan,
Chhe parasi gurjari hir thai rahya.
(1949)

-Umashankar Joshi