દૂધે ભરી તલાવડી - Dudhe Bhari Talavadi - Gujarati

દૂધે ભરી તલાવડી

ઘમ્મર ઘમ્મર મારો ગરબો રે માથે
ને લટક મટક ચાલે ઢલકંત ઢેલ

હે લરફર સરફર સૈયર સંગે
રૂમક ઝૂમક જાયે રૂપ રંગ રે

હે કેડમાં કંદોરો ને કોટમાં છે દોરો
સાકરિયો સાદ કંઠે કોયલનો શોર

હે મદભર રસભર નૈન નચાવે
નાજુક નમણી નાગરવેલ
નાજુક નમણી નાગરવેલ
નાજુક નમણી નાગરવેલ

હે દૂધે તે ભરી તલાવડી ને મોતીડે બાંધી પાળ રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

હે વાટકી જેવડી વાવલડી ને
મંઈ ખોબલો પાણી માંય રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

હે દૂધે તે ભરી તલાવડી ને મોતીડે બાંધી પાળ રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

ગરબો માથે કોરિયો
માંએ ઝબક દીવડો થાય મારી માડી
ગરબો રૂડો ડોલરીયો
એ તો ઘમ્મરઘમ્મર ઘૂમે મારી માડી

હે તાળીઓની રમઝટ
હે તાળીઓની રમઝટ
પગ પગ પડે ને ત્યાં
ધરણી ધમધમ થાય રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

હે દૂધે તે ભરી તલાવડી ને મોતીડે બાંધી પાળ રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

હળવે હાલું તો કેડ ચહી જાય
હાલું ઉતાવળી તો પગ લચકાય
સાળુ સંકોરું તો વાયરે ઉડી જાય
ધડકંતો છેડલો સરી સરી જાય

હે પગને ઠેકે ધૂળની ડમરી ગગનમાં છવાય રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

હે દૂધે તે ભરી તલાવડી ને મોતીડે બાંધી પાળ રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

ચ્યમ જઉં ઘર આંગણીયે આજ
ગરબો રંગે ચગ્યો મારા વ્હાલા
થઈ જાઉં હું તો ઘેલી ઘેલી
હૈયા હિલોળાં ખાય મારા વ્હાલા

હે સરખેસરખી સૈયર ટોળે ઝટપટ ઝટપટ જાય રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં

હે દૂધે તે ભરી તલાવડી ને મોતીડે બાંધી પાળ રે
ઝીલણ ઝીલવા ગ્યાંતાં ગરબે ઘૂમવા ગ્યાંતાં


दूधे भरी तलावडी

घम्मर घम्मर मारो गरबो रे माथे
ने लटक मटक चाले ढलकंत ढेल

हे लरफर सरफर सैयर संगे
रूमक झूमक जाये रूप रंग रे

हे केडमां कंदोरो ने कोटमां छे दोरो
साकरियो साद कंठे कोयलनो शोर

हे मदभर रसभर नैन नचावे
नाजुक नमणी नागरवेल
नाजुक नमणी नागरवेल
नाजुक नमणी नागरवेल

हे दूधे ते भरी तलावडी ने मोतीडे बांधी पाळ रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

हे वाटकी जेवडी वावलडी ने
मंई खोबलो पाणी मांय रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

हे दूधे ते भरी तलावडी ने मोतीडे बांधी पाळ रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

गरबो माथे कोरियो
मांए झबक दीवडो थाय मारी माडी
गरबो रूडो डोलरीयो
ए तो घम्मरघम्मर घूमे मारी माडी

हे ताळीओनी रमझट
हे ताळीओनी रमझट
पग पग पडे ने त्यां
धरणी धमधम थाय रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

हे दूधे ते भरी तलावडी ने मोतीडे बांधी पाळ रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

हळवे हालुं तो केड चही जाय
हालुं उतावळी तो पग लचकाय
साळु संकोरुं तो वायरे उडी जाय
धडकंतो छेडलो सरी सरी जाय

हे पगने ठेके धूळनी डमरी गगनमां छवाय रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

हे दूधे ते भरी तलावडी ने मोतीडे बांधी पाळ रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

च्यम जउं घर आंगणीये आज
गरबो रंगे चग्यो मारा व्हाला
थई जाउं हुं तो घेली घेली
हैया हिलोळां खाय मारा व्हाला

हे सरखेसरखी सैयर टोळे झटपट झटपट जाय रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां

हे दूधे ते भरी तलावडी ने मोतीडे बांधी पाळ रे
झीलण झीलवा ग्यांतां गरबे घूमवा ग्यांतां


Dudhe Bhari Talavadi

Ghammar ghammar maro garabo re mathe
Ne latak matak chale dhalakanta dhela

He larafar sarafar saiyar sange
Rumak zumak jaye rup ranga re

He kedaman kandoro ne kotaman chhe doro
Sakariyo sad kanthe koyalano shora

He madabhar rasabhar nain nachave
Najuk namani nagaravela
Najuk namani nagaravela
Najuk namani nagaravela

He dudhe te bhari talavadi ne motide bandhi pal re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

He vataki jevadi vavaladi ne
Mani khobalo pani manya re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

He dudhe te bhari talavadi ne motide bandhi pal re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

Garabo mathe koriyo
Mane zabak divado thaya mari madi
Garabo rudo dolariyo
E to ghammaraghammar ghume mari madi

He talioni ramazata
He talioni ramazata
Pag pag pade ne tyan
Dharani dhamadham thaya re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

He dudhe te bhari talavadi ne motide bandhi pal re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

Halave halun to ked chahi jaya
Halun utavali to pag lachakaya
Salu sankorun to vayare udi jaya
Dhadakanto chhedalo sari sari jaya

He pagane theke dhulani damari gaganaman chhavaya re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

He dudhe te bhari talavadi ne motide bandhi pal re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

Chyam jaun ghar anganiye aja
Garabo range chagyo mara vhala
Thai jaun hun to gheli gheli
Haiya hilolan khaya mara vhala

He sarakhesarakhi saiyar tole zatapat zatapat jaya re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan

He dudhe te bhari talavadi ne motide bandhi pal re
Zilan zilava gyantan garabe ghumava gyantan


Dūdhe bharī talāvaḍī

Ghammar ghammar māro garabo re māthe
Ne laṭak maṭak chāle ḍhalakanta ḍhela

He larafar sarafar saiyar sange
Rūmak zūmak jāye rūp ranga re

He keḍamān kandoro ne koṭamān chhe doro
Sākariyo sād kanṭhe koyalano shora

He madabhar rasabhar nain nachāve
Nājuk namaṇī nāgaravela
Nājuk namaṇī nāgaravela
Nājuk namaṇī nāgaravela

He dūdhe te bharī talāvaḍī ne motīḍe bāndhī pāḷ re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

He vāṭakī jevaḍī vāvalaḍī ne
Manī khobalo pāṇī mānya re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

He dūdhe te bharī talāvaḍī ne motīḍe bāndhī pāḷ re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

Garabo māthe koriyo
Māne zabak dīvaḍo thāya mārī māḍī
Garabo rūḍo ḍolarīyo
E to ghammaraghammar ghūme mārī māḍī

He tāḷīonī ramazaṭa
He tāḷīonī ramazaṭa
Pag pag paḍe ne tyān
Dharaṇī dhamadham thāya re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

He dūdhe te bharī talāvaḍī ne motīḍe bāndhī pāḷ re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

Haḷave hālun to keḍ chahī jāya
Hālun utāvaḷī to pag lachakāya
Sāḷu sankorun to vāyare uḍī jāya
Dhaḍakanto chheḍalo sarī sarī jāya

He pagane ṭheke dhūḷanī ḍamarī gaganamān chhavāya re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

He dūdhe te bharī talāvaḍī ne motīḍe bāndhī pāḷ re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

Chyam jaun ghar āngaṇīye āja
Garabo range chagyo mārā vhālā
Thaī jāun hun to ghelī ghelī
Haiyā hiloḷān khāya mārā vhālā

He sarakhesarakhī saiyar ṭoḷe zaṭapaṭ zaṭapaṭ jāya re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān

He dūdhe te bharī talāvaḍī ne motīḍe bāndhī pāḷ re
Zīlaṇ zīlavā gyāntān garabe ghūmavā gyāntān


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીત: પિનાકીન શાહ
ચિત્રપટઃ ગાજરની પીપૂડી (૧૯૭૯)