દુનિયા બોલે એને બોલવા દઈએ - Duniya Bole Ene Bolava Daie - Gujarati

દુનિયા બોલે એને બોલવા દઈએ

દુનિયા બોલે એને બોલવા દઈએ
એ લોકો બોલે એને બોલવા દઈએ

આપણે રામભજનમાં રહીએ
આપણે હરિભજનમાં રહીએ
આપણે રામભજનમાં રહીએ

હંસલો ને બગલો એક જ રંગના
રાણા હંસલો કોને કહીએ?
અરે…હંસપણું જો જાણીએ તો મોતીડા વીણી વીણી લઈએ

આપણે રામભજનમાં રહીએ
આપણે હરિભજનમાં રહીએ
આપણે રામભજનમાં રહીએ

કોયલ ને કાગડો એક જ રંગના
એમાં કોયલ કોને કહીએ?
અરે… કોયલપણું જો જાણીએ તો મીઠા બોલા થઈએ

આપણે રામભજનમાં રહીએ
આપણે હરિભજનમાં રહીએ
આપણે રામભજનમાં રહીએ

બાઈ મીરા કહે ગિરધર નાગર
રાણા ચરણકમળ સ્થિત રહીએ
અરે… શરણપણું જો જાણીએ તો સદ્ગુરુ શોધી લઈએ

આપણે રામભજનમાં રહીએ
આપણે હરિભજનમાં રહીએ
આપણે રામભજનમાં રહીએ

દુનિયા બોલે એને બોલવા દઈએ
લોકો બોલે એને બોલવા દઈએ

આપણે રામભજનમાં રહીએ
આપણે હરિભજનમાં રહીએ
આપણે રામભજનમાં રહીએ
આપણે હરિભજનમાં રહીએ


दुनिया बोले एने बोलवा दईए

दुनिया बोले एने बोलवा दईए
ए लोको बोले एने बोलवा दईए

आपणे रामभजनमां रहीए
आपणे हरिभजनमां रहीए
आपणे रामभजनमां रहीए

हंसलो ने बगलो एक ज रंगना
राणा हंसलो कोने कहीए?
अरे…हंसपणुं जो जाणीए तो मोतीडा वीणी वीणी लईए

आपणे रामभजनमां रहीए
आपणे हरिभजनमां रहीए
आपणे रामभजनमां रहीए

कोयल ने कागडो एक ज रंगना
एमां कोयल कोने कहीए?
अरे… कोयलपणुं जो जाणीए तो मीठा बोला थईए

आपणे रामभजनमां रहीए
आपणे हरिभजनमां रहीए
आपणे रामभजनमां रहीए

बाई मीरा कहे गिरधर नागर
राणा चरणकमळ स्थित रहीए
अरे… शरणपणुं जो जाणीए तो सद्गुरु शोधी लईए

आपणे रामभजनमां रहीए
आपणे हरिभजनमां रहीए
आपणे रामभजनमां रहीए

दुनिया बोले एने बोलवा दईए
लोको बोले एने बोलवा दईए

आपणे रामभजनमां रहीए
आपणे हरिभजनमां रहीए
आपणे रामभजनमां रहीए
आपणे हरिभजनमां रहीए


Duniya Bole Ene Bolava Daie

Duniya bole ene bolava daie
E loko bole ene bolava daie

Apane ramabhajanaman rahie
Apane haribhajanaman rahie
Apane ramabhajanaman rahie

Hansalo ne bagalo ek j rangana
Rana hansalo kone kahie? Are…hansapanun jo janie to motida vini vini laie

Apane ramabhajanaman rahie
Apane haribhajanaman rahie
Apane ramabhajanaman rahie

Koyal ne kagado ek j rangana
Eman koyal kone kahie? Are… Koyalapanun jo janie to mitha bola thaie

Apane ramabhajanaman rahie
Apane haribhajanaman rahie
Apane ramabhajanaman rahie

Bai mira kahe giradhar nagara
Rana charanakamal sthit rahie
Are… Sharanapanun jo janie to sadguru shodhi laie

Apane ramabhajanaman rahie
Apane haribhajanaman rahie
Apane ramabhajanaman rahie

Duniya bole ene bolava daie
Loko bole ene bolava daie

Apane ramabhajanaman rahie
Apane haribhajanaman rahie
Apane ramabhajanaman rahie
Apane haribhajanaman rahie


Duniyā bole ene bolavā daīe

Duniyā bole ene bolavā daīe
E loko bole ene bolavā daīe

Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe
Āpaṇe haribhajanamān rahīe
Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe

Hansalo ne bagalo ek j ranganā
Rāṇā hansalo kone kahīe? Are…hansapaṇun jo jāṇīe to motīḍā vīṇī vīṇī laīe

Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe
Āpaṇe haribhajanamān rahīe
Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe

Koyal ne kāgaḍo ek j ranganā
Emān koyal kone kahīe? Are… Koyalapaṇun jo jāṇīe to mīṭhā bolā thaīe

Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe
Āpaṇe haribhajanamān rahīe
Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe

Bāī mīrā kahe giradhar nāgara
Rāṇā charaṇakamaḷ sthit rahīe
Are… Sharaṇapaṇun jo jāṇīe to sadguru shodhī laīe

Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe
Āpaṇe haribhajanamān rahīe
Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe

Duniyā bole ene bolavā daīe
Loko bole ene bolavā daīe

Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe
Āpaṇe haribhajanamān rahīe
Āpaṇe rāmabhajanamān rahīe
Āpaṇe haribhajanamān rahīe


Source : સ્વરઃ લોકગાયક ધરમશી રાજા