એ દર્દ જશો ના - E Darda Jasho Na - Gujarati

એ દર્દ જશો ના

કોયલના કંઠમાંથી, બુલબુલની ચહકમાંથી,
એ દર્દ જશો ના, એ દર્દ જશો ના.
વ્હાલાના બોલમાંથી, લોચન વિલોલમાંથી,
એ દર્દ જશો ના, એ દર્દ જશો ના.

દુઃખો બધાં ભૂલાવે, હોઠોમાં હાસ્ય લાવે,
એ પ્રેમ અમરમાંથી કે પ્રેમી જીગરમાંથી,
એ દર્દ જશો ના, એ દર્દ જશો ના.

માતાના ક્રોધમાંથી, બહેનીના બોધમાંથી,
રસિયાની રીસમાંથી, ચાતકની ચીસમાંથી,
એ દર્દ જશો ના, એ દર્દ જશો ના.

જે દર્દ ભર્યે હૈયે પાપી નમે પ્રભુને,
એના નિસાસામાંથી, અશ્રુ પિપાસામાંથી,
એ દર્દ જશો ના, એ દર્દ જશો ના.


ए दर्द जशो ना

कोयलना कंठमांथी, बुलबुलनी चहकमांथी,
ए दर्द जशो ना, ए दर्द जशो ना.
व्हालाना बोलमांथी, लोचन विलोलमांथी,
ए दर्द जशो ना, ए दर्द जशो ना.

दुःखो बधां भूलावे, होठोमां हास्य लावे,
ए प्रेम अमरमांथी के प्रेमी जीगरमांथी,
ए दर्द जशो ना, ए दर्द जशो ना.

माताना क्रोधमांथी, बहेनीना बोधमांथी,
रसियानी रीसमांथी, चातकनी चीसमांथी,
ए दर्द जशो ना, ए दर्द जशो ना.

जे दर्द भर्ये हैये पापी नमे प्रभुने,
एना निसासामांथी, अश्रु पिपासामांथी,
ए दर्द जशो ना, ए दर्द जशो ना.


E Darda Jasho Na

Koyalana kanthamanthi, bulabulani chahakamanthi,
e darda jasho na, e darda jasho na. Vhalana bolamanthi, lochan vilolamanthi,
e darda jasho na, e darda jasho na.

Duahkho badhan bhulave, hothoman hasya lave,
E prem amaramanthi ke premi jigaramanthi,
e darda jasho na, e darda jasho na.

Matana krodhamanthi, bahenina bodhamanthi,
Rasiyani risamanthi, chatakani chisamanthi,
e darda jasho na, e darda jasho na.

Je darda bharye haiye papi name prabhune,
Ena nisasamanthi, ashru pipasamanthi,
e darda jasho na, e darda jasho na.


E darda jasho nā

Koyalanā kanṭhamānthī, bulabulanī chahakamānthī,
e darda jasho nā, e darda jasho nā. Vhālānā bolamānthī, lochan vilolamānthī,
e darda jasho nā, e darda jasho nā.

Duahkho badhān bhūlāve, hoṭhomān hāsya lāve,
E prem amaramānthī ke premī jīgaramānthī,
e darda jasho nā, e darda jasho nā.

Mātānā krodhamānthī, bahenīnā bodhamānthī,
Rasiyānī rīsamānthī, chātakanī chīsamānthī,
e darda jasho nā, e darda jasho nā.

Je darda bharye haiye pāpī name prabhune,
Enā nisāsāmānthī, ashru pipāsāmānthī,
e darda jasho nā, e darda jasho nā.


Source : પ્રભુલાલ દ્વિવેદી