એક ચંપો ને મરવો ડોલરિયો - Ek Champo Ne Marvo Dolariyo - Gujrati & English Lyrics

એક ચંપો ને મરવો ડોલરિયો
આવી રોપ્યો રખમાઈને આંગણિયે
એનાં ફૂલ થયાં રે દસ પાંખડીએ
વાલે થાળ ભરીને ફૂલ વેડિયાં

વાલે સહુને દીધાં સંભારી
રાણી રાધાને મેલ્યાં વિસારી

જાઓ જાઓ રે જૂઠડાં નહીં બોલું
કાળા કરસનજી તમથી નહીં બોલું

મીઠા માવજીની સાથે નહીં બોલું
ગોરા ગોવિંદજી સાથે નહીં બોલું

એક ચંપો ને મરવો ડોલરિયો
વાલે વાવ્યો રાધાજીને આંગણીએ

ફાલ્યો ફૂલ્યો રે દસ વીસ પાંખડીએ
વાલે થાળ ભરીને ફૂલ ઉતાર્યા

વાલે સહુને મેલ્યાં વિસારી
વાલે રાધાજીને દીધા સંભારી

આવો આવો રે રસિયા હસી બોલું

કાળા કરસનજી સાથે હસી બોલું

મીઠા માવજીની સાથે હસી બોલું
ગોરા ગોવિંદજીની સાથે હસી બોલું

ઓલ્યો સોનીડો મોયો એના જડતરને
હું તો મોહી કરસનજીના ભણતરને

ઓલ્યો સુતાર મોયો એના સાગને
હું તો મોહી કરસનજીના રાગને

ઓલ્યો લુવારી મોયો એના લોઢાને
હું તો મોહી કરસનજીના મોઢાને

ઓલ્યો ઘાંચીડો મોયો એની ઘાણીને
હું તો મોહી કરસનજીની વાણીને

Ek Champo Ne Marvo Dolariyo

Ek chanpo ne maravo dolariyo
Avi ropyo rakhamaine anganiye
Enan ful thayan re das pankhadie
Vale thal bharine ful vediyan

Vale sahune didhan sanbhari
Rani radhane melyan visari

Jao jao re juṭhadan nahin bolun
Kal karasanaji tamathi nahin bolun

Mith mavajini sathe nahin bolun
Gor govindaji sathe nahin bolun

Ek chanpo ne maravo dolariyo
Vale vavyo radhajine anganie

Falyo fulyo re das vis pankhadie
Vale thal bharine ful utarya

Vale sahune melyan visari
Vale radhajine didh sanbhari

Avo avo re rasiya hasi bolun

Kal karasanaji sathe hasi bolun

Mith mavajini sathe hasi bolun
Gor govindajini sathe hasi bolun

Olyo sonido moyo en jadatarane
Hun to mohi karasanajin bhanatarane

Olyo sutar moyo en sagane
Hun to mohi karasanajin ragane

Olyo luvari moyo en lodhane
Hun to mohi karasanajin modhane

Olyo ghanchido moyo eni ghanine
Hun to mohi karasanajini vanine