એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ - Ek Di Mammi Nani Thai Gai - Gujarati

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ, ને હું થઈ ગઈ મોટી,
મેં તો એને નવડાવી, લઈને સાબુની ગોટી!

ભેંકડા એણે ખૂબ જ તાણ્યાં, કર્યું બહુ તોફાન!
મેં પણ એનું માથું ધોયું , પકડીને બે કાન!

તૈયાર કરી, માથે એને લઈ દીધી’તી ચોટી,
એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ, ને હું થઈ ગઈ મોટી.

એને ભલે રમવું હોય પણ, લેસન હું કરાવું!
વ્હેલી વ્હેલી ઉઠાડી દઉં, બપોરે સુવરાવું!

બપોર વચ્ચે ગીતો ગાય તો ધમકાવું લઈ સોટી,
એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ, ને હું થઈ ગઈ મોટી.

દોડા-દોડી કરે કદી તો બૂમ-બરાડા પાડું
ચોખ્ખી લાદી બગાડે તો, ફટકારી દઉં ઝાડું!

તોફાન કરે તો ખીજાતી આંખો કાઢી મોટી,
એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ, ને હું થઈ ગઈ મોટી.


एक दि मम्मी नानी थई गई

एक दि मम्मी नानी थई गई, ने हुं थई गई मोटी,
में तो एने नवडावी, लईने साबुनी गोटी!

भेंकडा एणे खूब ज ताण्यां, कर्युं बहु तोफान!
में पण एनुं माथुं धोयुं , पकडीने बे कान!

तैयार करी, माथे एने लई दीधी’ती चोटी,
एक दि मम्मी नानी थई गई, ने हुं थई गई मोटी.

एने भले रमवुं होय पण, लेसन हुं करावुं!
व्हेली व्हेली उठाडी दउं, बपोरे सुवरावुं!

बपोर वच्चे गीतो गाय तो धमकावुं लई सोटी,
एक दि मम्मी नानी थई गई, ने हुं थई गई मोटी.

दोडा-दोडी करे कदी तो बूम-बराडा पाडुं
चोख्खी लादी बगाडे तो, फटकारी दउं झाडुं!

तोफान करे तो खीजाती आंखो काढी मोटी,
एक दि मम्मी नानी थई गई, ने हुं थई गई मोटी.


Ek Di Mammi Nani Thai Gai

Ek di mammi nani thai gai, ne hun thai gai moti,
Men to ene navadavi, laine sabuni goti!

Bhenkada ene khub j tanyan, karyun bahu tofana! Men pan enun mathun dhoyun , pakadine be kana!

Taiyar kari, mathe ene lai didhi’ti choti,
Ek di mammi nani thai gai, ne hun thai gai moti.

Ene bhale ramavun hoya pana, lesan hun karavun! Vheli vheli uthadi daun, bapore suvaravun!

Bapor vachche gito gaya to dhamakavun lai soti,
Ek di mammi nani thai gai, ne hun thai gai moti.

Doda-dodi kare kadi to buma-barada padun
Chokhkhi ladi bagade to, fatakari daun zadun!

Tofan kare to khijati ankho kadhi moti,
Ek di mammi nani thai gai, ne hun thai gai moti.


Ek di mammī nānī thaī gaī

Ek di mammī nānī thaī gaī, ne hun thaī gaī moṭī,
Men to ene navaḍāvī, laīne sābunī goṭī!

Bhenkaḍā eṇe khūb j tāṇyān, karyun bahu tofāna! Men paṇ enun māthun dhoyun , pakaḍīne be kāna!

Taiyār karī, māthe ene laī dīdhī’tī choṭī,
Ek di mammī nānī thaī gaī, ne hun thaī gaī moṭī.

Ene bhale ramavun hoya paṇa, lesan hun karāvun! Vhelī vhelī uṭhāḍī daun, bapore suvarāvun!

Bapor vachche gīto gāya to dhamakāvun laī soṭī,
Ek di mammī nānī thaī gaī, ne hun thaī gaī moṭī.

Doḍā-doḍī kare kadī to būma-barāḍā pāḍun
Chokhkhī lādī bagāḍe to, faṭakārī daun zāḍun!

Tofān kare to khījātī ānkho kāḍhī moṭī,
Ek di mammī nānī thaī gaī, ne hun thaī gaī moṭī.


Source : ડૉ. આઈ. કે. વીજળીવાળા