એક હતો ઉંદર - Ek Hato Undara - Lyrics

એક હતો ઉંદર

એક હતો ઉંદર, કોટ પહેર્યો સુંદર
હાથમાં લીધી સોટી, વાતો કરતો મોટી

જો બનું હું અન્નપ્રધાન
કદી પડે ન અન્નની તાણ

ઉંદર સેના ઘૂમતી જાય, ચોકી પહેરો કરતી જાય
કોઠા રોટલા ચરતી જાય, લોકો સૌ વહેંચી ખાય


Ek Hato Undara

Ek hato undara, koṭ paheryo sundara
Hāthamān līdhī soṭī, vāto karato moṭī

Jo banun hun annapradhāna
Kadī paḍe n annanī tāṇa

Undar senā ghūmatī jāya, chokī pahero karatī jāya
Koṭhā roṭalā charatī jāya, loko sau vahenchī khāya

Source: Mavjibhai