એક મારું બેડલું ખાલીખમ - Ek Marun Bedalun Khalikhama - Gujarati

એક મારું બેડલું ખાલીખમ

જળે રે ભર્યું સરવરિયું ચોગરદમ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ

હે ભરું ભરું ને ઠલવાય મારી ગાગરડી
એ મારી આવનારી નણંદીના સમ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ

જળે રે ભર્યું નીરે રે ભર્યું પાણીડે ભર્યું
સરવરિયું ચોગરદમ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ

સોનાનું બેડલું ને મોતીની ઈંઢોણી
છાનીમાની પનઘટ ભરવા હું પાણી
હે કેટલીયે ચંપાતા ચરણોએ ચાલું તોયે
ઝાંઝર મારું છનકી ઉઠે છમ્મ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ

જળે રે ભર્યું નીરે રે ભર્યું પાણીડે ભર્યું
સરવરિયું ચોગરદમ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ

બેડલું મારું નવા રે નગરથી આવ્યું
બેડલું મારી માવડીએ મંગાવ્યું
ગાગરડીનો એવો રે ઘડાયો ઘાટ
પડી રે એમાં મેના ને પોપટની ભાત

હે હેલ માથે મૂકી ને છેલ ચાલ ચાલું
ત્યારે ધરતી થાયે ધમ ધમ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ

જળે રે ભર્યું નીરે રે ભર્યું પાણીડે ભર્યું
સરવરિયું ચોગરદમ રે
એક મારું બેડલું ખાલીખમ


एक मारुं बेडलुं खालीखम

जळे रे भर्युं सरवरियुं चोगरदम रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम

हे भरुं भरुं ने ठलवाय मारी गागरडी
ए मारी आवनारी नणंदीना सम रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम

जळे रे भर्युं नीरे रे भर्युं पाणीडे भर्युं
सरवरियुं चोगरदम रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम

सोनानुं बेडलुं ने मोतीनी ईंढोणी
छानीमानी पनघट भरवा हुं पाणी
हे केटलीये चंपाता चरणोए चालुं तोये
झांझर मारुं छनकी उठे छम्म रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम

जळे रे भर्युं नीरे रे भर्युं पाणीडे भर्युं
सरवरियुं चोगरदम रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम

बेडलुं मारुं नवा रे नगरथी आव्युं
बेडलुं मारी मावडीए मंगाव्युं
गागरडीनो एवो रे घडायो घाट
पडी रे एमां मेना ने पोपटनी भात

हे हेल माथे मूकी ने छेल चाल चालुं
त्यारे धरती थाये धम धम रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम

जळे रे भर्युं नीरे रे भर्युं पाणीडे भर्युं
सरवरियुं चोगरदम रे
एक मारुं बेडलुं खालीखम


Ek Marun Bedalun Khalikhama

Jale re bharyun saravariyun chogaradam re
Ek marun bedalun khalikhama

He bharun bharun ne thalavaya mari gagaradi
E mari avanari nanandina sam re
Ek marun bedalun khalikhama

Jale re bharyun nire re bharyun panide bharyun
Saravariyun chogaradam re
Ek marun bedalun khalikhama

Sonanun bedalun ne motini indhoni
Chhanimani panaghat bharava hun pani
He ketaliye chanpata charanoe chalun toye
Zanzar marun chhanaki uthe chhamma re
Ek marun bedalun khalikhama

Jale re bharyun nire re bharyun panide bharyun
Saravariyun chogaradam re
Ek marun bedalun khalikhama

Bedalun marun nava re nagarathi avyun
Bedalun mari mavadie mangavyun
Gagaradino evo re ghadayo ghata
Padi re eman mena ne popatani bhata

He hel mathe muki ne chhel chal chalun
Tyare dharati thaye dham dham re
Ek marun bedalun khalikhama

Jale re bharyun nire re bharyun panide bharyun
Saravariyun chogaradam re
Ek marun bedalun khalikhama


Ek mārun beḍalun khālīkhama

Jaḷe re bharyun saravariyun chogaradam re
Ek mārun beḍalun khālīkhama

He bharun bharun ne ṭhalavāya mārī gāgaraḍī
E mārī āvanārī naṇandīnā sam re
Ek mārun beḍalun khālīkhama

Jaḷe re bharyun nīre re bharyun pāṇīḍe bharyun
Saravariyun chogaradam re
Ek mārun beḍalun khālīkhama

Sonānun beḍalun ne motīnī īnḍhoṇī
Chhānīmānī panaghaṭ bharavā hun pāṇī
He keṭalīye chanpātā charaṇoe chālun toye
Zānzar mārun chhanakī uṭhe chhamma re
Ek mārun beḍalun khālīkhama

Jaḷe re bharyun nīre re bharyun pāṇīḍe bharyun
Saravariyun chogaradam re
Ek mārun beḍalun khālīkhama

Beḍalun mārun navā re nagarathī āvyun
Beḍalun mārī māvaḍīe mangāvyun
Gāgaraḍīno evo re ghaḍāyo ghāṭa
Paḍī re emān menā ne popaṭanī bhāta

He hel māthe mūkī ne chhel chāl chālun
Tyāre dharatī thāye dham dham re
Ek mārun beḍalun khālīkhama

Jaḷe re bharyun nīre re bharyun pāṇīḍe bharyun
Saravariyun chogaradam re
Ek mārun beḍalun khālīkhama


Source : સ્વરઃ નીના મહેતા
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ (૧૯૭૫)