એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં - Ek Mayakhanun Chale Chhe Alam Mahin - Gujarati

એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં

એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં ચંદ્ર પણ જામ છે સૂર્ય પણ જામ છે
દૃષ્ટિવાળા ફકત પી શકે છે અહીં ખાસ મહેફિલ છે પણ દાવતે આમ છે
એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં

પાપ ને પુણ્ય જેવું કશુંય નથી માત્ર નીતિના મૂલ્યાંકનો છે જુદા
ખૂબ સમજી લે મન તારા કર્મો થકી તુંજ ખુદ સ્વર્ગ કે નર્કનું ધામ છે
એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં

જળની ધારા ગમે તેવા પાષણને એક ધારી પડે તોજ ભેદી શકે
ભાગ્ય પલટાય ના માત્ર ઈચ્છા વડે યત્ન કર ખંતથી એજ પયગામ છે
એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં

થઈ ગયા સાચ ને જૂઠના પારખા મિત્ર પડખે નથી શત્રુ સામે નથી
ઓ મુસીબત અમારી સલામો તને આજ તારા પ્રતાપે જ આરામ છે
એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં

‘શૂન્ય’ તો એક જોગી સમો જીવ છે એને લૌકિક પ્રલોભન તો ક્યાંથી નડે
પ્રેમ નિષ્પક્ષ છે રૂપ નિર્લેપ છે કર્મ નિસ્વાર્થ છે ભક્તિ નિષ્કામ છે
એક મયખાનું ચાલે છે આલમ મહીં


एक मयखानुं चाले छे आलम महीं

एक मयखानुं चाले छे आलम महीं चंद्र पण जाम छे सूर्य पण जाम छे
दृष्टिवाळा फकत पी शके छे अहीं खास महेफिल छे पण दावते आम छे
एक मयखानुं चाले छे आलम महीं

पाप ने पुण्य जेवुं कशुंय नथी मात्र नीतिना मूल्यांकनो छे जुदा
खूब समजी ले मन तारा कर्मो थकी तुंज खुद स्वर्ग के नर्कनुं धाम छे
एक मयखानुं चाले छे आलम महीं

जळनी धारा गमे तेवा पाषणने एक धारी पडे तोज भेदी शके
भाग्य पलटाय ना मात्र ईच्छा वडे यत्न कर खंतथी एज पयगाम छे
एक मयखानुं चाले छे आलम महीं

थई गया साच ने जूठना पारखा मित्र पडखे नथी शत्रु सामे नथी
ओ मुसीबत अमारी सलामो तने आज तारा प्रतापे ज आराम छे
एक मयखानुं चाले छे आलम महीं

‘शून्य’ तो एक जोगी समो जीव छे एने लौकिक प्रलोभन तो क्यांथी नडे
प्रेम निष्पक्ष छे रूप निर्लेप छे कर्म निस्वार्थ छे भक्ति निष्काम छे
एक मयखानुं चाले छे आलम महीं


Ek Mayakhanun Chale Chhe Alam Mahin

Ek mayakhanun chale chhe alam mahin chandra pan jam chhe surya pan jam chhe
Drushtivala fakat pi shake chhe ahin khas mahefil chhe pan davate am chhe
ek mayakhanun chale chhe alam mahin

Pap ne punya jevun kashunya nathi matra nitina mulyankano chhe juda
Khub samaji le man tara karmo thaki tunja khud svarga ke narkanun dham chhe
ek mayakhanun chale chhe alam mahin

Jalani dhara game teva pashanane ek dhari pade toj bhedi shake
Bhagya palataya na matra ichchha vade yatna kar khantathi ej payagam chhe
ek mayakhanun chale chhe alam mahin

Thai gaya sach ne juthana parakha mitra padakhe nathi shatru same nathi
O musibat amari salamo tane aj tara pratape j aram chhe
ek mayakhanun chale chhe alam mahin

‘shunya’ to ek jogi samo jiv chhe ene laukik pralobhan to kyanthi nade
Prem nishpaksh chhe rup nirlep chhe karma niswarth chhe bhakti nishkam chhe
ek mayakhanun chale chhe alam mahin


Ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn

Ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn chandra paṇ jām chhe sūrya paṇ jām chhe
Dṛuṣhṭivāḷā fakat pī shake chhe ahīn khās mahefil chhe paṇ dāvate ām chhe
ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn

Pāp ne puṇya jevun kashunya nathī mātra nītinā mūlyānkano chhe judā
Khūb samajī le man tārā karmo thakī tunja khud svarga ke narkanun dhām chhe
ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn

Jaḷanī dhārā game tevā pāṣhaṇane ek dhārī paḍe toj bhedī shake
Bhāgya palaṭāya nā mātra īchchhā vaḍe yatna kar khantathī ej payagām chhe
ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn

Thaī gayā sāch ne jūṭhanā pārakhā mitra paḍakhe nathī shatru sāme nathī
O musībat amārī salāmo tane āj tārā pratāpe j ārām chhe
ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn

‘shūnya’ to ek jogī samo jīv chhe ene laukik pralobhan to kyānthī naḍe
Prem niṣhpakṣh chhe rūp nirlep chhe karma niswārth chhe bhakti niṣhkām chhe
ek mayakhānun chāle chhe ālam mahīn


Source : શૂન્ય’ પાલનપુરી