એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે - Ek Rajakan Suraj Thavane Shamane - Lyrics

એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે

એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે ઉગમણે જઈ ઊડે
પલકમાં ઢળી પડે આથમણે

જળને તપ્ત નજરથી શોષી ચહી રહે ઘન રચવા
ઝંખે કોઈ દિન બિંબ બનીને સાગરને મન વસવા

વમળ મહીં ચકરાઈ રહે એ કોઈ અકળ મૂંઝવણે
એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે

જ્યોત કને જઈ જાચી દીપ્તિ જ્વાળા કને જઈ લ્હાય
ગતિ જાચી ઝંઝાનિલથી એ રૂપ ગગનથી ચ્હાય

ચકિત થઈ સૌ ઝાંખે એને ટળવળતી નિજ ચરણે
એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે

-હરીન્દ્ર દવે


Ek Rajakan Suraj Thavane Shamane

Ek rajakan suraj thavane shamane ugamane jai ude
Palakaman dhali pade athamane

Jalane tapṭa najarathi shoshi chahi rahe ghan rachava
Zankhe koi din binba banine sagarane man vasava

Vamal mahin chakarai rahe e koi akal munzavane
Ek rajakan suraj thavane shamane

Jyot kane jai jachi dipti jval kane jai lhaya
Gati jachi zanzanilathi e rup gaganathi chhaya

Chakit thai sau zankhe ene ṭalavalati nij charane
Ek rajakan suraj thavane shamane

-Harindra Dave

Source: Mavjibhai