એક સપનું મા-બાપનું - Ek Sapanun Ma-bapanun - Gujarati

એક સપનું મા-બાપનું

એક સપનું મા-બાપનું જોને આંસુ લઈને જાય છે,
સુખની સાથે દુ:ખની છાયા ચહેરા પર લહેરાય છે.

એક અમારા પ્રેમનો અક્ષર ગીત બનીને ગૂંજે,
એક કળી અમ બાગની આજે બહાર બનીને ઝૂમે;
જકડી રાખું ઝરણું હાથમાં પણ એવું ક્યાં થાય છે,
સુખની સાથે દુ:ખની છાયા ચહેરા પર લહેરાય છે.

અમ અંતરના આશિષ બેટા, રહેશે તારી સાથે,
એક પ્રભુની બાદ અમારો હાથ છે તારે માથે;
માનાં દિલનો ટુકડો દીકરી પારકી કહેવાય છે,
સુખની સાથે દુ:ખની છાયા ચહેરા પર લહેરાય છે.

ઘર આંગણમાં કાલે બેટા, આંખ ન તુજને જોશે,
હોઠો રહેશે હસતા મારાં, અંતર મારું રોશે;
થયું’તું દુ:ખ જે મારી માને આજ મને સમજાય છે,
સુખની સાથે દુ:ખની છાયા ચહેરા પર લહેરાય છે.

એક સપનું મા-બાપનું જોને આંસુ લઈને જાય છે,
સુખની સાથે દુ:ખની છાયા ચહેરા પર લહેરાય છે.


एक सपनुं मा-बापनुं

एक सपनुं मा-बापनुं जोने आंसु लईने जाय छे,
सुखनी साथे दु:खनी छाया चहेरा पर लहेराय छे.

एक अमारा प्रेमनो अक्षर गीत बनीने गूंजे,
एक कळी अम बागनी आजे बहार बनीने झूमे;
जकडी राखुं झरणुं हाथमां पण एवुं क्यां थाय छे,
सुखनी साथे दु:खनी छाया चहेरा पर लहेराय छे.

अम अंतरना आशिष बेटा, रहेशे तारी साथे,
एक प्रभुनी बाद अमारो हाथ छे तारे माथे;
मानां दिलनो टुकडो दीकरी पारकी कहेवाय छे,
सुखनी साथे दु:खनी छाया चहेरा पर लहेराय छे.

घर आंगणमां काले बेटा, आंख न तुजने जोशे,
होठो रहेशे हसता मारां, अंतर मारुं रोशे;
थयुं’तुं दु:ख जे मारी माने आज मने समजाय छे,
सुखनी साथे दु:खनी छाया चहेरा पर लहेराय छे.

एक सपनुं मा-बापनुं जोने आंसु लईने जाय छे,
सुखनी साथे दु:खनी छाया चहेरा पर लहेराय छे.


Ek Sapanun Ma-bapanun

Ek sapanun ma-bapanun jone ansu laine jaya chhe,
Sukhani sathe du:khani chhaya chahera par laheraya chhe.

Ek amara premano akshar git banine gunje,
Ek kali am bagani aje bahar banine zume;
Jakadi rakhun zaranun hathaman pan evun kyan thaya chhe,
Sukhani sathe du:khani chhaya chahera par laheraya chhe.

Am antarana ashish beta, raheshe tari sathe,
Ek prabhuni bad amaro hath chhe tare mathe;
Manan dilano tukado dikari paraki kahevaya chhe,
Sukhani sathe du:khani chhaya chahera par laheraya chhe.

Ghar anganaman kale beta, ankh n tujane joshe,
Hotho raheshe hasata maran, antar marun roshe;
Thayun’tun du:kh je mari mane aj mane samajaya chhe,
Sukhani sathe du:khani chhaya chahera par laheraya chhe.

Ek sapanun ma-bapanun jone ansu laine jaya chhe,
Sukhani sathe du:khani chhaya chahera par laheraya chhe.


Ek sapanun mā-bāpanun

Ek sapanun mā-bāpanun jone ānsu laīne jāya chhe,
Sukhanī sāthe du:khanī chhāyā chaherā par laherāya chhe.

Ek amārā premano akṣhar gīt banīne gūnje,
Ek kaḷī am bāganī āje bahār banīne zūme;
Jakaḍī rākhun zaraṇun hāthamān paṇ evun kyān thāya chhe,
Sukhanī sāthe du:khanī chhāyā chaherā par laherāya chhe.

Am antaranā āshiṣh beṭā, raheshe tārī sāthe,
Ek prabhunī bād amāro hāth chhe tāre māthe;
Mānān dilano ṭukaḍo dīkarī pārakī kahevāya chhe,
Sukhanī sāthe du:khanī chhāyā chaherā par laherāya chhe.

Ghar āngaṇamān kāle beṭā, ānkh n tujane joshe,
Hoṭho raheshe hasatā mārān, antar mārun roshe;
Thayun’tun du:kh je mārī māne āj mane samajāya chhe,
Sukhanī sāthe du:khanī chhāyā chaherā par laherāya chhe.

Ek sapanun mā-bāpanun jone ānsu laīne jāya chhe,
Sukhanī sāthe du:khanī chhāyā chaherā par laherāya chhe.


Source : સ્વરઃ રેખા ત્રિવેદી અને સુરેશ જોશી
રચનાઃ ડૉ. નીલેશ રાણા
સંગીતઃ નયનેશ જાની