એક સવાલે સાજન - Ek Savale Sajana - Gujarati

એક સવાલે સાજન

એક સવાલે સાજન હારી ગયો
બોલી શક્યો ના કાંઈ બોલ
એક સવાલે સાજન હારી ગયો

પૂછતાં પૂછાઈ ગઈ એક એવી વાતડી
વાતના વિચારમાં વીતી ગઈ રાતડી
મૌનમાં રહીને તનમન વારી ગયો
બોલી શક્યો ના કાંઈ બોલ
એક સવાલે સાજન હારી ગયો

પ્રશ્નમાં પૂરીને જીવન સંસાર ખેલ્યો
તોય મારા અંતરિયે રહ્યો અણઉકેલ્યો
હૈયાની નૈયા ડામાડોળ
એક સવાલે સાજન હારી ગયો

સહજ સવાલ મારો કર્યો’તો જરામાં
ચાલી ગયો એ મુજને મૂકી નીંદરામાં
આખરે જવાબ ખોટો ધારી ગયો
બોલી શક્યો ના કાંઈ બોલ
એક સવાલે સાજન હારી ગયો


एक सवाले साजन

एक सवाले साजन हारी गयो
बोली शक्यो ना कांई बोल
एक सवाले साजन हारी गयो

पूछतां पूछाई गई एक एवी वातडी
वातना विचारमां वीती गई रातडी
मौनमां रहीने तनमन वारी गयो
बोली शक्यो ना कांई बोल
एक सवाले साजन हारी गयो

प्रश्नमां पूरीने जीवन संसार खेल्यो
तोय मारा अंतरिये रह्यो अणउकेल्यो
हैयानी नैया डामाडोळ
एक सवाले साजन हारी गयो

सहज सवाल मारो कर्यो’तो जरामां
चाली गयो ए मुजने मूकी नींदरामां
आखरे जवाब खोटो धारी गयो
बोली शक्यो ना कांई बोल
एक सवाले साजन हारी गयो


Ek Savale Sajana

Ek savale sajan hari gayo
Boli shakyo na kani bola
Ek savale sajan hari gayo

Puchhatan puchhai gai ek evi vatadi
Vatana vicharaman viti gai ratadi
Maunaman rahine tanaman vari gayo
Boli shakyo na kani bola
Ek savale sajan hari gayo

Prashnaman purine jivan sansar khelyo
Toya mara antariye rahyo anaukelyo
Haiyani naiya damadola
Ek savale sajan hari gayo

Sahaj saval maro karyo’to jaraman
Chali gayo e mujane muki nindaraman
Akhare javab khoto dhari gayo
Boli shakyo na kani bola
Ek savale sajan hari gayo


Ek savāle sājana

Ek savāle sājan hārī gayo
Bolī shakyo nā kānī bola
Ek savāle sājan hārī gayo

Pūchhatān pūchhāī gaī ek evī vātaḍī
Vātanā vichāramān vītī gaī rātaḍī
Maunamān rahīne tanaman vārī gayo
Bolī shakyo nā kānī bola
Ek savāle sājan hārī gayo

Prashnamān pūrīne jīvan sansār khelyo
Toya mārā antariye rahyo aṇaukelyo
Haiyānī naiyā ḍāmāḍoḷa
Ek savāle sājan hārī gayo

Sahaj savāl māro karyo’to jarāmān
Chālī gayo e mujane mūkī nīndarāmān
Ākhare javāb khoṭo dhārī gayo
Bolī shakyo nā kānī bola
Ek savāle sājan hārī gayo


Source : સ્વરઃ રાજુલ મહેતા