એક વિના મને એકલું લાગે - Ek Vina Mane Ekalun Lage - Gujarati

એક વિના મને એકલું લાગે

એક વિના મને એકલું લાગે
એક વિના મને એકલું લાગે
હોય અનેકગણી વર્ષા તોયે
ચાતક તો એનું બિન્દુ જ માગે
એક વિના મને એકલું લાગે

રૂપની રેખ ભલે રણકે
અને નેપૂર નાદ ભલે છણકે
અને ઓલ્યું તન ભલે તલસાટ કરે પણ
મનની મોસમ જાગી ન જાગે
એક વિના મને એકલું લાગે

રૂપની રેખ ભલે રણકે
અને નેપૂર નાદ ભલે છણકે
અને ઓલ્યું તન ભલે તલસાટ કરે પણ
મનની મોસમ જાગી ન જાગે
એક વિના મને એકલું લાગે

રૂપની, રંગની હોય બિછાવટ
હોય ભલે શણગાર સજાવટ
ધન ભલે, વાહન ભલે
છોને નીત ઝૂલે આંગણ ઐરાવત,
પણ મનને માંગ્યું જો મન મળે નહિ તો
કંઠ કોકિલાનો જાગે ન કાગે
એક વિના મને એકલું લાગે

રૂપની, રંગની હોય બિછાવટ
હોય ભલે શણગાર સજાવટ
ધન ભલે, વાહન ભલે
છોને નીત ઝૂલે આંગણ ઐરાવત,
પણ મનને માંગ્યું જો મન મળે નહિ તો
કંઠ કોકિલાનો જાગે ન કાગે
એક વિના મને એકલું લાગે


एक विना मने एकलुं लागे

एक विना मने एकलुं लागे
एक विना मने एकलुं लागे
होय अनेकगणी वर्षा तोये
चातक तो एनुं बिन्दु ज मागे
एक विना मने एकलुं लागे

रूपनी रेख भले रणके
अने नेपूर नाद भले छणके
अने ओल्युं तन भले तलसाट करे पण
मननी मोसम जागी न जागे
एक विना मने एकलुं लागे

रूपनी रेख भले रणके
अने नेपूर नाद भले छणके
अने ओल्युं तन भले तलसाट करे पण
मननी मोसम जागी न जागे
एक विना मने एकलुं लागे

रूपनी, रंगनी होय बिछावट
होय भले शणगार सजावट
धन भले, वाहन भले
छोने नीत झूले आंगण ऐरावत,
पण मनने मांग्युं जो मन मळे नहि तो
कंठ कोकिलानो जागे न कागे
एक विना मने एकलुं लागे

रूपनी, रंगनी होय बिछावट
होय भले शणगार सजावट
धन भले, वाहन भले
छोने नीत झूले आंगण ऐरावत,
पण मनने मांग्युं जो मन मळे नहि तो
कंठ कोकिलानो जागे न कागे
एक विना मने एकलुं लागे


Ek Vina Mane Ekalun Lage

Ek vina mane ekalun lage
Ek vina mane ekalun lage
Hoya anekagani varsha toye
Chatak to enun bindu j mage
Ek vina mane ekalun lage

Rupani rekh bhale ranake
Ane nepur nad bhale chhanake
Ane olyun tan bhale talasat kare pana
Manani mosam jagi n jage
Ek vina mane ekalun lage

Rupani rekh bhale ranake
Ane nepur nad bhale chhanake
Ane olyun tan bhale talasat kare pana
Manani mosam jagi n jage
Ek vina mane ekalun lage

Rupani, rangani hoya bichhavata
Hoya bhale shanagar sajavata
Dhan bhale, vahan bhale
Chhone nit zule angan airavata,
Pan manane mangyun jo man male nahi to
Kanth kokilano jage n kage
Ek vina mane ekalun lage

Rupani, rangani hoya bichhavata
Hoya bhale shanagar sajavata
Dhan bhale, vahan bhale
Chhone nit zule angan airavata,
Pan manane mangyun jo man male nahi to
Kanth kokilano jage n kage
Ek vina mane ekalun lage


Ek vinā mane ekalun lāge

Ek vinā mane ekalun lāge
Ek vinā mane ekalun lāge
Hoya anekagaṇī varṣhā toye
Chātak to enun bindu j māge
Ek vinā mane ekalun lāge

Rūpanī rekh bhale raṇake
Ane nepūr nād bhale chhaṇake
Ane olyun tan bhale talasāṭ kare paṇa
Mananī mosam jāgī n jāge
Ek vinā mane ekalun lāge

Rūpanī rekh bhale raṇake
Ane nepūr nād bhale chhaṇake
Ane olyun tan bhale talasāṭ kare paṇa
Mananī mosam jāgī n jāge
Ek vinā mane ekalun lāge

Rūpanī, ranganī hoya bichhāvaṭa
Hoya bhale shaṇagār sajāvaṭa
Dhan bhale, vāhan bhale
Chhone nīt zūle āngaṇ airāvata,
Paṇ manane māngyun jo man maḷe nahi to
Kanṭh kokilāno jāge n kāge
Ek vinā mane ekalun lāge

Rūpanī, ranganī hoya bichhāvaṭa
Hoya bhale shaṇagār sajāvaṭa
Dhan bhale, vāhan bhale
Chhone nīt zūle āngaṇ airāvata,
Paṇ manane māngyun jo man maḷe nahi to
Kanṭh kokilāno jāge n kāge
Ek vinā mane ekalun lāge


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મનુની માસી (૧૯૫૨)