એકલાં જ આવ્યા મનવા - Ekalan J Avya Manava - Lyrics

એકલાં જ આવ્યા મનવા

એકલાં જ આવ્યા મનવા, એકલાં જવાના
સાથી વિના, સંગી વિના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના

એકલાં જ આવ્યા મનવા, એકલાં જવાના
સાથી વિના, સંગી વિના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના

એકલાં જવાના, એકલાં જવાના
એકલાં જ આવ્યા એ મનવા…

આપણે એકલાં ને કિરતાર એકલો
એકલાં જીવોને તારો આધાર એકલો

આપણે એકલાં ને કિરતાર એકલો
એકલાં જીવોને તારો આધાર એકલો
એકલાં રહીએ ભલે
વેદના સહીએ ભલે

એકલાં રહીને બેલી થાઓ રે બધાંના
સાથી વિના, સંગી વિના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના

એકલાં જ આવ્યા મનવા, એકલાં જવાના
સાથી વિના, સંગી વિના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના

એકલાં જવાના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના
એકલાં જ આવ્યા એ મનવા…

કાળજાની કેડીએ કાયા ના સાથ દે
કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે

કાળજાની કેડીએ કાયા ના સાથ દે
કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે
કાયા ના સાથ દે ભલે
છાયા ના સાથ દે ભલે

પોતાના જ પંથે પોતાના વિનાના
સાથી વિના, સંગી વિના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના

એકલાં જ આવ્યા મનવા, એકલાં જવાના
સાથી વિના, સંગી વિના, એકલાં જવાના

એકલાં જવાના, એકલાં જવાના
એકલાં જવાના, એકલાં જવાના

  • બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

Ekalan J Avya Manava

Ekalan j avya manava, ekalan javana
Sathi vina, sangi vina, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana

Ekalan j avya manava, ekalan javana
Sathi vina, sangi vina, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana

Ekalan javana, ekalan javana
Ekalan j avya e manava…

Apane ekalan ne kiratar ekalo
Ekalan jivone taro adhar ekalo

Apane ekalan ne kiratar ekalo
Ekalan jivone taro adhar ekalo
Ekalan rahie bhale
Vedan sahie bhale

Ekalan rahine beli thao re badhanna
Sathi vina, sangi vina, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana

Ekalan j avya manava, ekalan javana
Sathi vina, sangi vina, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana

Ekalan javana, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana
Ekalan j avya e manava…

Kalajani kedie kaya n sath de
Kali kali ratadie chhaya n sath de

Kalajani kedie kaya n sath de
Kali kali ratadie chhaya n sath de
Kaya n sath de bhale
Chhaya n sath de bhale

Potan j panthe potan vinana
Sathi vina, sangi vina, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana

Ekalan j avya manava, ekalan javana
Sathi vina, sangi vina, ekalan javana

Ekalan javana, ekalan javana
Ekalan javana, ekalan javana

  • barakat virani ‘befama’

Source: Mavjibhai