એમ પણ બને! - Em Pan Bane! - Lyrics

એમ પણ બને!

પકડો કલમ ને કોઈ પળે, એમ પણ બને
આ હાથ આખે આખો બળે, એમ પણ બને

જ્યાં પહોંચવાની ઝંખના વરસોથી હોય ત્યાં
મન પહોંચતા જ પાછું વળે, એમ પણ બને

એવું છે થોડું છેતરે રસ્તા કે ભોમિયા
એક પગ બીજા પગ ને છળે, એમ પણ બને

જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે, એમ ૫ણ બને

તું ઢાળ ઢોલિયો, હું ગઝલનો દીવો કરું
અંધારું ઘરને ઘેરી વળે, એમ પણ બને

  • મનોજ ખંડેરિયા

Em Pan Bane!

Pakado kalam ne koi pale, em pan bane
A hath akhe akho bale, em pan bane

Jyan pahonchavani zankhan varasothi hoya tyan
Man pahonchat j pachhun vale, em pan bane

Evun chhe thodun chhetare rasṭa ke bhomiya
Ek pag bij pag ne chhale, em pan bane

Je shodhavaman jindagi akhi pasar thaya
Ne e j hoya pagani tale, em 5n bane

Tun dhal dholiyo, hun gazalano divo karun
Andharun gharane gheri vale, em pan bane

  • manoj khanderiya

Source: Mavjibhai