એવા રે અમો એવા રે એવા - Eva Re Amo Eva Re Eva - Lyrics

એવા રે અમો એવા રે એવા

એવા રે અમો એવા રે એવા, તમે કહો છો વળી તેવા રે
ભક્તિ કરતાં જો ભ્રષ્ટ કહેશો તો કરશું દામોદરની સેવા રે

જેનું મન જે સાથે બંધાણું, પહેલું હતું ઘર રાતું રે
હવે થયું છે હરિરસ માતું, ઘેર ઘેર હીંડે છે ગાતું રે

સઘળા સંસારમાં હું એક ભૂંડો, ભૂંડાથી વળી ભૂંડો રે
તમારે મન માને તે કહેજો, નેહ લાગ્યો છે ઊંડો રે

કરમ-ધરમની વાત છે જેટલી તે મુજને નવ ભાવે રે
સઘળા પદારથ જે થકી પામ્યો, મારા પ્રભુની તોલે ન આવે રે

હળવા કરમનો હું નરસૈંયો, મુજને તો વૈષ્ણવ વહાલા રે
હરિજનથી જે અંતર કરશે, તેના ફોગટ ફેરા ઠાલાં રે

  • નરસિંહ મહેતા

Eva Re Amo Eva Re Eva

Ev re amo ev re eva, tame kaho chho vali tev re
Bhakti karatan jo bhrashṭa kahesho to karashun damodarani sev re

Jenun man je sathe bandhanun, pahelun hatun ghar ratun re
Have thayun chhe hariras matun, gher gher hinde chhe gatun re

Saghal sansaraman hun ek bhundo, bhundathi vali bhundo re
Tamare man mane te kahejo, neh lagyo chhe undo re

Karama-dharamani vat chhe jeṭali te mujane nav bhave re
Saghal padarath je thaki pamyo, mar prabhuni tole n ave re

Halav karamano hun narasainyo, mujane to vaishnav vahal re
Harijanathi je antar karashe, ten fogat fer thalan re

  • narasinha maheta

Source: Mavjibhai