એવાં ઝંઝાવાત હજુ હૈયાની અંદર - Evan Zanzavat Haju Haiyani Andara - Gujarati

એવાં ઝંઝાવાત હજુ હૈયાની અંદર

એક જ ટીપાંમાં હો જાણે સાત સમંદર,
એવાં ઝંઝાવાત હજુ હૈયાની અંદર;

હોય હરણને મૃગજળથી બે હાથનું છેટું,
તારી ને મારી વચ્ચે બસ એટલું અંતર;

જેવી હું તેવો તું યે નક્કી હોવાનો,
ભેદ ભલે હો બહાર, બધું સરખું છે ભીતર;

જુઓ, કિનારે હાથ કોઈ ફેલાવી ઊભું;
ચાલો! અહીંયા અટકી જઈએ, નાખો લંગર.

(આલ્બમઃ ‘એવું લખ હવે’)


एवां झंझावात हजु हैयानी अंदर

एक ज टीपांमां हो जाणे सात समंदर,
एवां झंझावात हजु हैयानी अंदर;

होय हरणने मृगजळथी बे हाथनुं छेटुं,
तारी ने मारी वच्चे बस एटलुं अंतर;

जेवी हुं तेवो तुं ये नक्की होवानो,
भेद भले हो बहार, बधुं सरखुं छे भीतर;

जुओ, किनारे हाथ कोई फेलावी ऊभुं;
चालो! अहींया अटकी जईए, नाखो लंगर.

(आल्बमः ‘एवुं लख हवे’)


Evan Zanzavat Haju Haiyani Andara

Ek j tipanman ho jane sat samandara,
Evan zanzavat haju haiyani andara;

Hoya haranane mrugajalathi be hathanun chhetun,
Tari ne mari vachche bas etalun antara;

Jevi hun tevo tun ye nakki hovano,
Bhed bhale ho bahara, badhun sarakhun chhe bhitara;

Juo, kinare hath koi felavi ubhun;
Chalo! Ahinya ataki jaie, nakho langara.

(albamah ‘evun lakh have’)


Evān zanzāvāt haju haiyānī andara

Ek j ṭīpānmān ho jāṇe sāt samandara,
Evān zanzāvāt haju haiyānī andara;

Hoya haraṇane mṛugajaḷathī be hāthanun chheṭun,
Tārī ne mārī vachche bas eṭalun antara;

Jevī hun tevo tun ye nakkī hovāno,
Bhed bhale ho bahāra, badhun sarakhun chhe bhītara;

Juo, kināre hāth koī felāvī ūbhun;
Chālo! Ahīnyā aṭakī jaīe, nākho langara.

(ālbamah ‘evun lakh have’)


Source : સ્વરઃ ડૉ. ભાવના મહેતા
રચનાઃ હિમલ પંડ્યા ‘પાર્થ’
સ્વરાંકનઃ પ્રણવ મહેતા