એવું તો ભઈ બન્યા કરે - Evun to Bhai Banya Kare - Lyrics

એવું તો ભઈ બન્યા કરે

એવું તો ભઈ, બન્યા કરે
કે
સરલ મારગે પહાડ અચાનક ઊભો થાય.
ફૂલ અકારણ કાંટો થાય
ભઈ,
તેથી કંઈ
હતું ફૂલ, ન્હોતું કહેવાય?
મળિયો મારગ તજી જવાય?

   એવુંયે અહીં બન્યા કરે
   પહાડ પડ્યા રહે, પગને ફૂટે પાંખો
   કાંટા પર પણ ઋજુ ફરકતી
   રમે આપણી આંખો
   ભલે
   ન પળ એ રહ્યા કરાય!
   ભલે
   વિરલ એ;
   વિતથ કેમ એને કહેવાય?

   એવું તો અહીં બન્યા કરે
   કે –
   એવુંયે ભઈ, બન્યા કરે
   કે –

-હસિત બૂચ


Evun to Bhai Banya Kare

Evun to bhai, banya kare
ke
saral marage pahad achanak ubho thaya.
ful akaran kanto thaya
bhai,
tethi kani
hatun fula, nhotun kahevaya?
maliyo marag taji javaya?

   evunye ahin banya kare
   pahad padya rahe, pagane fute pankho
   kanṭa par pan hruju farakati
   rame apani ankho
   bhale
   n pal e rahya karaya!
   bhale
   viral e;
   vitath kem ene kahevaya?

   evun to ahin banya kare
   ke –
   evunye bhai, banya kare
   ke –

-hasit bucha

Source: Mavjibhai