ફાગણનો ફાલ - Faganano Fala - Gujarati Kavita

ફાગણનો ફાલ

હરીન્દ્ર દવેઃ
વસંત ક્યાં છે? તમે નજર માંડશો
વૃક્ષો પર, પર્ણો પર, પષ્પો પર.
કદાચ એ બધાને જોતી નજર જ્યાંથી ફૂટી છે
એ હૃદયમાં જ
નજર કરવાનું ભૂલાઈ નથી જાતું ને?
ત્યાં જ ફાગણનો ફાલ મહોરી રહ્યો છે.

ગીતઃ
આજ મારાં હૈયામાં ફાગણનો ફોરમતો ફાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે

તારાં તે કાળજાને કેસુડે લાલ લાલ
ઝુલે મારા અંતરની ડાળ
રોમ રંગાય મારું તારી તે આંખના
ઉડતા અણસાર ને ગુલાલ

રાધિકાનો રંગ એક, તારું તે વ્હાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે

મીઠેરી મુરલીના સુર તણી ધાર થકી
ભીનું મારાં આયખાનું પોત
અંતર ને આંખના અબીલ ગુલાલની
આજ લગી વ્હાલી મને ચોટ

રાધિકાનો રંગ એક, તારું તે વ્હાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે

આજ મારાં હૈયામાં ફાગણનો ફોરમતો ફાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે
ગિરીધારી લાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે
પિચકારી મારો નહીં ગિરીધારી લાલ રે


फागणनो फाल

हरीन्द्र दवेः
वसंत क्यां छे? तमे नजर मांडशो
वृक्षो पर, पर्णो पर, पष्पो पर.
कदाच ए बधाने जोती नजर ज्यांथी फूटी छे
ए हृदयमां ज
नजर करवानुं भूलाई नथी जातुं ने?
त्यां ज फागणनो फाल महोरी रह्यो छे.

गीतः
आज मारां हैयामां फागणनो फोरमतो फाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे

तारां ते काळजाने केसुडे लाल लाल
झुले मारा अंतरनी डाळ
रोम रंगाय मारुं तारी ते आंखना
उडता अणसार ने गुलाल

राधिकानो रंग एक, तारुं ते व्हाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे

मीठेरी मुरलीना सुर तणी धार थकी
भीनुं मारां आयखानुं पोत
अंतर ने आंखना अबील गुलालनी
आज लगी व्हाली मने चोट

राधिकानो रंग एक, तारुं ते व्हाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे

आज मारां हैयामां फागणनो फोरमतो फाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे
गिरीधारी लाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे
पिचकारी मारो नहीं गिरीधारी लाल रे


Faganano Fala

Harindra daveah
Vasanta kyan chhe? Tame najar mandasho
Vruksho para, parno para, pashpo para.
Kadach e badhane joti najar jyanthi futi chhe
E hrudayaman ja
Najar karavanun bhulai nathi jatun ne?
Tyan j faganano fal mahori rahyo chhe.

Gitah
Aj maran haiyaman faganano foramato fal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re

Taran te kalajane kesude lal lal
zule mara antarani dala
Rom rangaya marun tari te ankhana
udata anasar ne gulala

Radhikano ranga eka, tarun te vhal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re

Mitheri muralina sur tani dhar thaki
bhinun maran ayakhanun pota
Antar ne ankhana abil gulalani
aj lagi vhali mane chota

Radhikano ranga eka, tarun te vhal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re

Aj maran haiyaman faganano foramato fal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re
giridhari lal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re
Pichakari maro nahin giridhari lal re


Fāgaṇano fāla

Harīndra daveah
Vasanta kyān chhe? Tame najar mānḍasho
Vṛukṣho para, parṇo para, paṣhpo para.
Kadāch e badhāne jotī najar jyānthī fūṭī chhe
E hṛudayamān ja
Najar karavānun bhūlāī nathī jātun ne?
Tyān j fāgaṇano fāl mahorī rahyo chhe.

Gītah
Āj mārān haiyāmān fāgaṇano foramato fāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re

Tārān te kāḷajāne kesuḍe lāl lāl
zule mārā antaranī ḍāḷa
Rom rangāya mārun tārī te ānkhanā
uḍatā aṇasār ne gulāla

Rādhikāno ranga eka, tārun te vhāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re

Mīṭherī muralīnā sur taṇī dhār thakī
bhīnun mārān āyakhānun pota
Antar ne ānkhanā abīl gulālanī
āj lagī vhālī mane choṭa

Rādhikāno ranga eka, tārun te vhāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re

Āj mārān haiyāmān fāgaṇano foramato fāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re
girīdhārī lāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re
Pichakārī māro nahīn girīdhārī lāl re


Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા