ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી - Ful to Eni Foram Dhali Raji - Lyrics

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી

વાયરો ક્યાં જઈ ગંધ વખાણે,
ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે,
ભમરા પૂછે ભેદ તો લળી મૂંગું મરતું લાજી.

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.

એક ખૂણે આ આયખું નાનું,
કેવું વીતી જાય મજાનું!
કોઈનું નહીં ફરિયાદી ને કોઈનું નહીં કાજી!
ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.

એનું નિજના રંગમાં રાતું,
ખુશ્બૂભર્યું એકલું ખાતું,
મસળી નાખે કોઈ તો સામે મહેક દે તાજી તાજી.
ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.

-મકરંદ દવે


Ful to Eni Foram Dhali Raji

Ful to eni foram dhali raji

Vayaro kyan jai gandha vakhane,
Ful to enun kani n jane,
Bhamar puchhe bhed to lali mungun maratun laji.

Ful to eni foram dhali raji.

Ek khune a ayakhun nanun,
Kevun viti jaya majanun! Koinun nahin fariyadi ne koinun nahin kaji! Ful to eni foram dhali raji.

Enun nijan rangaman ratun,
Khushbubharyun ekalun khatun,
Masali nakhe koi to same mahek de taji taji. Ful to eni foram dhali raji.

-Makaranda Dave