ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ - Fūl Utaryān Fūlavāḍīe Re Lola - Lyrics

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે ઉતારા કરતલ જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

ઉતારા કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે દાતણિયાં કરતા જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

દાતણ કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે નાવણ કરતા જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

નાવણ કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ તમે ભોજનિયા કરતા જાવ
ડોલરિયા ફૂલ ઘણાં રે લોલ

ભોજન કરશું બે ઘડી રે લોલ
માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર
કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ


Fūl Utaryān Fūlavāḍīe Re Lola

Fūl utaryān fūlavāḍīe re lol
fūl tame utārā karatal jāva
ḍolariyā fūl ghaṇān re lola

Utārā karashun be ghaḍī re lol
māḍī māre māthe paṭhāṇunnā vera
ke lashakar vinyā giyān re lola

Fūl utaryān fūlavāḍīe re lol
fūl tame dātaṇiyān karatā jāva
ḍolariyā fūl ghaṇān re lola

Dātaṇ karashun be ghaḍī re lol
māḍī māre māthe paṭhāṇunnā vera
ke lashakar vinyā giyān re lola

Fūl utaryān fūlavāḍīe re lol
fūl tame nāvaṇ karatā jāva
ḍolariyā fūl ghaṇān re lola

Nāvaṇ karashun be ghaḍī re lol
māḍī māre māthe paṭhāṇunnā vera
ke lashakar vinyā giyān re lola

Fūl utaryān fūlavāḍīe re lol
fūl tame bhojaniyā karatā jāva
ḍolariyā fūl ghaṇān re lola

Bhojan karashun be ghaḍī re lol
māḍī māre māthe paṭhāṇunnā vera
ke lashakar vinyā giyān re lola

Fūl utaryān fūlavāḍīe re lol
Fūl utaryān fūlavāḍīe re lol

Source: Mavjibhai