ફૂલના રસથી - Fulan Rasathi - Lyrics

ફૂલના રસથી

ફૂલના રસથી પ્યાલા ભરિયે આવો જરા મન હળવું કરીયે
જ્યાં ડૂબે છે ભયથી દુનિયા ત્યાં તરવાની ગમ્મત કરીયે

દુઃખની યાદી જનમો લાંબી બહેતર છે ખુદને જ વીસરિયે
કેમ ઝૂકે ના પ્રેમનું પલ્લું દિલને બદલે માથું ધરિયે

વહાલા પણ વેરી થઈ બેઠાં દિલને થોડું કાઠું કરીયે
કોઈની રૂખસદ ટાણે મનવા આંસુ લઈ આડે ન ઊતરિયે

લાડ લડાવ્યાં ઈશને વરસો કોક દિવસ તો શૂન્યને સ્મરિયે
ફૂલના રસથી પ્યાલા ભરિયે આવો જરા મન હળવું કરીયે

-‘શૂન્ય’ પાલનપુરી


Fulan Rasathi

Fulan rasathi pyal bhariye avo jar man halavun kariye
Jyan dube chhe bhayathi duniya tyan taravani gammat kariye

Duahkhani yadi janamo lanbi bahetar chhe khudane j visariye
Kem zuke n premanun pallun dilane badale mathun dhariye

Vahal pan veri thai bethan dilane thodun kathun kariye
Koini rukhasad tane manav ansu lai ade n utariye

Lad ladavyan ishane varaso kok divas to shunyane smariye
Fulan rasathi pyal bhariye avo jar man halavun kariye

-‘shunya’ palanapuri

Source: Mavjibhai