ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો - Fulano Pavan Lochan Mare Vayo - Gujarati

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો,
આકાશ ભરાય એટલી સુગંધ લાવ્યો.

કોઈ તરૂ ના, કોઈ ના ડાળી, કોઈ ના ડાખળી, પાન;
ફૂલનો ફુવાર એકલો ફૂટે જેમ કવિના ગાન:
ફૂલનો સૂરજ હૃદયે વાવ્યો, ફૂલનો વળી છાંયડો છાયો.

ફૂલની નદી, ફૂલનું તળાવ, ફૂલનું નાનું ગામ,
ફૂલનો દીવો, ફૂલહિંડોળો, ફૂલમાં ફોર્યા રામ;
કાળને સાગર જાત ડૂબી ત્યાં તરતાં ફૂલથી ફાવ્યો.

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો.


फूलनो पवन लोचन मारे वायो

फूलनो पवन लोचन मारे वायो,
आकाश भराय एटली सुगंध लाव्यो.

कोई तरू ना, कोई ना डाळी, कोई ना डाखळी, पान;
फूलनो फुवार एकलो फूटे जेम कविना गान:
फूलनो सूरज हृदये वाव्यो, फूलनो वळी छांयडो छायो.

फूलनी नदी, फूलनुं तळाव, फूलनुं नानुं गाम,
फूलनो दीवो, फूलहिंडोळो, फूलमां फोर्या राम;
काळने सागर जात डूबी त्यां तरतां फूलथी फाव्यो.

फूलनो पवन लोचन मारे वायो.


Fulano Pavan Lochan Mare Vayo

Fulano pavan lochan mare vayo,
Akash bharaya etali suganda lavyo.

Koi taru na, koi na dali, koi na dakhali, pana;
Fulano fuvar ekalo fute jem kavina gana:
Fulano suraj hrudaye vavyo, fulano vali chhanyado chhayo.

Fulani nadi, fulanun talava, fulanun nanun gama,
Fulano divo, fulahindolo, fulaman forya rama;
Kalane sagar jat dubi tyan taratan fulathi favyo.

Fulano pavan lochan mare vayo.


Fūlano pavan lochan māre vāyo

Fūlano pavan lochan māre vāyo,
Ākāsh bharāya eṭalī suganḍa lāvyo.

Koī tarū nā, koī nā ḍāḷī, koī nā ḍākhaḷī, pāna;
Fūlano fuvār ekalo fūṭe jem kavinā gāna:
Fūlano sūraj hṛudaye vāvyo, fūlano vaḷī chhānyaḍo chhāyo.

Fūlanī nadī, fūlanun taḷāva, fūlanun nānun gāma,
Fūlano dīvo, fūlahinḍoḷo, fūlamān foryā rāma;
Kāḷane sāgar jāt ḍūbī tyān taratān fūlathī fāvyo.

Fūlano pavan lochan māre vāyo.


Source : પ્રિયકાંત મણિયાર