ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો - Fulano Pavan Lochan Mare Vayo - Lyrics

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો,
આકાશ ભરાય એટલી સુગંધ લાવ્યો.

કોઈ તરૂ ના, કોઈ ના ડાળી, કોઈ ના ડાખળી, પાન;
ફૂલનો ફુવાર એકલો ફૂટે જેમ કવિના ગાન:
ફૂલનો સૂરજ હૃદયે વાવ્યો, ફૂલનો વળી છાંયડો છાયો.

ફૂલની નદી, ફૂલનું તળાવ, ફૂલનું નાનું ગામ,
ફૂલનો દીવો, ફૂલહિંડોળો, ફૂલમાં ફોર્યા રામ;
કાળને સાગર જાત ડૂબી ત્યાં તરતાં ફૂલથી ફાવ્યો.

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો.

-પ્રિયકાંત મણિયાર


Fulano Pavan Lochan Mare Vayo

Fulano pavan lochan mare vayo,
Akash bharaya eṭali sugandha lavyo.

Koi taru na, koi n dali, koi n dakhali, pana;
Fulano fuvar ekalo fute jem kavin gana:
Fulano suraj hrudaye vavyo, fulano vali chhanyado chhayo.

Fulani nadi, fulanun talava, fulanun nanun gama,
Fulano divo, fulahindolo, fulaman forya rama;
Kalane sagar jat dubi tyan taratan fulathi favyo.

Fulano pavan lochan mare vayo.

-Priyakanṭa Maniyara

સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
Source: Mavjibhai