‘ગજ થકી ઉતરો’ -એક જૈન ગાથા - 'gaj Thaki Utaro' -ek Jain Gatha - Gujarati

‘ગજ થકી ઉતરો’ -એક જૈન ગાથા

ઘોર ભયંકર વનવગડામાં બાહુબળી ધરે ધ્યાન
અંતરમાં અભિમાન ભર્યું ને માગે કેવળજ્ઞાન

રાજપાટનો ત્યાગ કીધો ને તજી દીધો પરિવાર
એક જ ક્ષણમાં સાધુ થયા
ને છોડ્યો આ સંસાર
બધું ત્યજ્યું પણ ના ભૂલાયું
માન અને અપમાન
અંતરમાં અભિમાન ભર્યું ને માગે કેવળજ્ઞાન

સંદેશો લઈ ઋષભદેવનો બ્રાહ્મી, સુંદરી આવે
વડીલ બાંધવ બાહુબળીને બે બહેનો સમજાવે
‘ગજ થકી ઉતરો’ એવું કહીને
થઈ ગઈ અંતર્ધ્યાન
અંતરમાં અભિમાન ભર્યું ને માગે કેવળજ્ઞાન

આંખ ઉઘાડી જોયું ત્યારે આવ્યાં કૈંક વિચાર
અભિમાનરૂપ ગજ પર બેઠો એ સમજાયો સાર
સાચું જ્ઞાન થયું ક્ષણભરમાં દૂર થયું અજ્ઞાન
અંતરમાં અભિમાન ભર્યું ને માગે કેવળજ્ઞાન

પશ્ચાતાપ થયો અંતરમાં સત્ય વાત સમજાઈ
દૂર જોઈને બાહુબળીની આંખડીઓ ભીંજાઈ
લાલપીળા સંદેશાથી તો મુનિને આવી સાન
અંતરમાં અભિમાન ભર્યું ને માગે કેવળજ્ઞાન

જાઉં પૂજ્ય પ્રભુની પાસે એવો નિર્ણય થાય
નાના તો યે મુજથી મોટા સૌને લાગું પાય
એક જ ડગલું ભર્યું કે ત્યાં તો
ઉપજ્યું કેવળજ્ઞાન
અંતરથી અભિમાન ગયું ને પામ્યાં આતમજ્ઞાન
અંતરથી અભિમાન ગયું ને પામ્યાં કેવળ જ્ઞાન


‘गज थकी उतरो’ -एक जैन गाथा

घोर भयंकर वनवगडामां बाहुबळी धरे ध्यान
अंतरमां अभिमान भर्युं ने मागे केवळज्ञान

राजपाटनो त्याग कीधो ने तजी दीधो परिवार
एक ज क्षणमां साधु थया
ने छोड्यो आ संसार
बधुं त्यज्युं पण ना भूलायुं
मान अने अपमान
अंतरमां अभिमान भर्युं ने मागे केवळज्ञान

संदेशो लई ऋषभदेवनो ब्राह्मी, सुंदरी आवे
वडील बांधव बाहुबळीने बे बहेनो समजावे
‘गज थकी उतरो’ एवुं कहीने
थई गई अंतर्ध्यान
अंतरमां अभिमान भर्युं ने मागे केवळज्ञान

आंख उघाडी जोयुं त्यारे आव्यां कैंक विचार
अभिमानरूप गज पर बेठो ए समजायो सार
साचुं ज्ञान थयुं क्षणभरमां दूर थयुं अज्ञान
अंतरमां अभिमान भर्युं ने मागे केवळज्ञान

पश्चाताप थयो अंतरमां सत्य वात समजाई
दूर जोईने बाहुबळीनी आंखडीओ भींजाई
लालपीळा संदेशाथी तो मुनिने आवी सान
अंतरमां अभिमान भर्युं ने मागे केवळज्ञान

जाउं पूज्य प्रभुनी पासे एवो निर्णय थाय
नाना तो ये मुजथी मोटा सौने लागुं पाय
एक ज डगलुं भर्युं के त्यां तो
उपज्युं केवळज्ञान
अंतरथी अभिमान गयुं ने पाम्यां आतमज्ञान
अंतरथी अभिमान गयुं ने पाम्यां केवळ ज्ञान


‘gaj Thaki Utaro’ -ek Jain Gatha

Ghor bhayankar vanavagadaman bahubali dhare dhyana
Antaraman abhiman bharyun ne mage kevalajnyana

Rajapatano tyag kidho ne taji didho parivara
Ek j kshanaman sadhu thaya
ne chhodyo a sansara
Badhun tyajyun pan na bhulayun
man ane apamana
Antaraman abhiman bharyun ne mage kevalajnyana

Sandesho lai hrushabhadevano brahmi, sundari ave
Vadil bandhav bahubaline be baheno samajave
‘gaj thaki utaro’ evun kahine
thai gai antardhyana
Antaraman abhiman bharyun ne mage kevalajnyana

Ankh ughadi joyun tyare avyan kainka vichara
Abhimanarup gaj par betho e samajayo sara
Sachun jnyan thayun kshanabharaman dur thayun ajnyana
Antaraman abhiman bharyun ne mage kevalajnyana

Pashchatap thayo antaraman satya vat samajai
Dur joine bahubalini ankhadio bhinjai
Lalapila sandeshathi to munine avi sana
Antaraman abhiman bharyun ne mage kevalajnyana

Jaun pujya prabhuni pase evo nirnaya thaya
Nana to ye mujathi mota saune lagun paya
Ek j dagalun bharyun ke tyan to
upajyun kevalajnyana
Antarathi abhiman gayun ne pamyan atamajnyana
Antarathi abhiman gayun ne pamyan keval jnyana


‘gaj thakī utaro’ -ek jain gāthā

Ghor bhayankar vanavagaḍāmān bāhubaḷī dhare dhyāna
Antaramān abhimān bharyun ne māge kevaḷajnyāna

Rājapāṭano tyāg kīdho ne tajī dīdho parivāra
Ek j kṣhaṇamān sādhu thayā
ne chhoḍyo ā sansāra
Badhun tyajyun paṇ nā bhūlāyun
mān ane apamāna
Antaramān abhimān bharyun ne māge kevaḷajnyāna

Sandesho laī hruṣhabhadevano brāhmī, sundarī āve
Vaḍīl bāndhav bāhubaḷīne be baheno samajāve
‘gaj thakī utaro’ evun kahīne
thaī gaī antardhyāna
Antaramān abhimān bharyun ne māge kevaḷajnyāna

Ānkh ughāḍī joyun tyāre āvyān kainka vichāra
Abhimānarūp gaj par beṭho e samajāyo sāra
Sāchun jnyān thayun kṣhaṇabharamān dūr thayun ajnyāna
Antaramān abhimān bharyun ne māge kevaḷajnyāna

Pashchātāp thayo antaramān satya vāt samajāī
Dūr joīne bāhubaḷīnī ānkhaḍīo bhīnjāī
Lālapīḷā sandeshāthī to munine āvī sāna
Antaramān abhimān bharyun ne māge kevaḷajnyāna

Jāun pūjya prabhunī pāse evo nirṇaya thāya
Nānā to ye mujathī moṭā saune lāgun pāya
Ek j ḍagalun bharyun ke tyān to
upajyun kevaḷajnyāna
Antarathī abhimān gayun ne pāmyān ātamajnyāna
Antarathī abhimān gayun ne pāmyān kevaḷ jnyāna


Source : શબ્દ, સ્વર અને સંગીતઃ શ્રી શાંતિલાલ શાહ