ગજબ હાથે ગુજારીને - Gajab Hathe Gujarine - Lyrics

ગજબ હાથે ગુજારીને

ગજબ હાથે ગુજારીને પછી કાશી ગયાથી શું
મળી દુનિયામાં બદનામી પછી નાસી ગયાથી શું

દુઃખી વખતે નહિ દીધું પછી ખોટી દયાથી શું
સુકાણાં મોલ સૃષ્ટિનાં પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું

વિચાર્યું નહિ લઘુ વયમાં પછી વિદ્યા ભણ્યાથી શું
જગમાં કોઈ નવ જાણે ઈ જનેતાનાં જણ્યાંથી શું

ન ખાધું કે ન ખવડાવ્યું દુઃખી થઈને રળ્યાથી શું
કવિ પિંગળ કહે પૈસો મુવા વખતે મળ્યાથી શું

-પિંગળશીભાઈ ગઢવી


Gajab Hathe Gujarine

Gajab hathe gujarine pachhi kashi gayathi shun
Mali duniyaman badanami pachhi nasi gayathi shun

Duahkhi vakhate nahi didhun pachhi khoti dayathi shun
Sukanan mol srushtinan pachhi vrushti thayathi shun

Vicharyun nahi laghu vayaman pachhi vidya bhanyathi shun
Jagaman koi nav jane i janetanan janyanthi shun

N khadhun ke n khavadavyun duahkhi thaine ralyathi shun
Kavi pingal kahe paiso muv vakhate malyathi shun

-pingalashibhai gadhavi

Source: Mavjibhai