ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય - Galal Vahu Garabe Ramava Jaya - Gujarati

ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય

ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

   સાદ એમનો સાકર જેવો આભે જઈ અથડાય
   હોં કે હોં કે હોં કે                 
   હોં કે હોં કે હોં કે                 

   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

   હાથે શોભે બાજુબંધ ને કનક તણો કંદોરો પહેરે
   મુખે પાન તંબોળી ચાવે વરણાગી વિખરેલ વેશે
   ઘૂમટો  તાણી તાણી દેતાં મુખલડું  મલકાય
   હોં કે હોં કે હોં કે                 
   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

   રોકી ન દેતી લાજ લાખેણી અંગે અંગે રંગે
   ગલાલવહુનો ગરબો ચગતો રમતા સૈયર સંગે
   પહેરી પટોળું પાટણ કેરું બહોળું રૂપ રેલાય
   હોં કે હોં કે હોં કે                 
   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

   સુંદર સારું મુખ રૂપાળું આંખ્યુંમાં પાંપણનું જાળું
   જાણે પૂનમ રમવા આવી
   જોબન એનું લઈ મતવાલું
   જોઈ એમને  આભે  બેઠો  ચંદરમા શરમાય
   હોં કે હોં કે હોં કે                 

   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે
   ગલાલ વહુ ગરબે રમવા જાય હોં કે હોં કે હોં કે

गलाल वहु गरबे रमवा जाय

गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के
गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के

   साद एमनो साकर जेवो आभे जई अथडाय
   हों के हों के हों के                 
   हों के हों के हों के                 

   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के
   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के

   हाथे शोभे बाजुबंध ने कनक तणो कंदोरो पहेरे
   मुखे पान तंबोळी चावे वरणागी विखरेल वेशे
   घूमटो  ताणी ताणी देतां मुखलडुं  मलकाय
   हों के हों के हों के                 
   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के
   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के

   रोकी न देती लाज लाखेणी अंगे अंगे रंगे
   गलालवहुनो गरबो चगतो रमता सैयर संगे
   पहेरी पटोळुं पाटण केरुं बहोळुं रूप रेलाय
   हों के हों के हों के                 
   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के
   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के

   सुंदर सारुं मुख रूपाळुं आंख्युंमां पांपणनुं जाळुं
   जाणे पूनम रमवा आवी
   जोबन एनुं लई मतवालुं
   जोई एमने  आभे  बेठो  चंदरमा शरमाय
   हों के हों के हों के                 

   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के
   गलाल वहु गरबे रमवा जाय हों के हों के हों के

Galal Vahu Garabe Ramava Jaya

Galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke
galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke

   sad emano sakar jevo abhe jai athadaya
   hon ke hon ke hon ke                 
   hon ke hon ke hon ke                 

   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke
   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke

   hathe shobhe bajubanda ne kanak tano kandoro pahere
   mukhe pan tanboli chave varanagi vikharel veshe
   ghumato  tani tani detan mukhaladun  malakaya
   hon ke hon ke hon ke                 
   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke
   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke

   roki n deti laj lakheni ange ange range
   galalavahuno garabo chagato ramata saiyar sange
   paheri patolun patan kerun baholun rup relaya
   hon ke hon ke hon ke                 
   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke
   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke

   sundar sarun mukh rupalun ankhyunman panpananun jalun
   jane punam ramava avi
   joban enun lai matavalun
   joi emane  abhe  betho  chandarama sharamaya
   hon ke hon ke hon ke                 

   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke
   galal vahu garabe ramava jaya hon ke hon ke hon ke

Galāl vahu garabe ramavā jāya

Galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke
galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke

   sād emano sākar jevo ābhe jaī athaḍāya
   hon ke hon ke hon ke                 
   hon ke hon ke hon ke                 

   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke
   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke

   hāthe shobhe bājubanḍa ne kanak taṇo kandoro pahere
   mukhe pān tanboḷī chāve varaṇāgī vikharel veshe
   ghūmaṭo  tāṇī tāṇī detān mukhalaḍun  malakāya
   hon ke hon ke hon ke                 
   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke
   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke

   rokī n detī lāj lākheṇī ange ange range
   galālavahuno garabo chagato ramatā saiyar sange
   paherī paṭoḷun pāṭaṇ kerun bahoḷun rūp relāya
   hon ke hon ke hon ke                 
   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke
   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke

   sundar sārun mukh rūpāḷun ānkhyunmān pānpaṇanun jāḷun
   jāṇe pūnam ramavā āvī
   joban enun laī matavālun
   joī emane  ābhe  beṭho  chandaramā sharamāya
   hon ke hon ke hon ke                 

   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke
   galāl vahu garabe ramavā jāya hon ke hon ke hon ke

Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીત: અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ચંદન મલયાગિરિ (૧૯૭૮)