ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ - Gamatanno Karie Gulala - Lyrics

ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

ગમતું મળે તો અલ્યા, ગૂંજે ન ભરીયે ને
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

આડા દે આંક એ તો ઓશિયાળી આંગળી
પંડમાં સમાય એવી પ્રીતિ તો પાંગળી
સમંદરની લ્હેર લાખ સૂણી ક્યાંય સાંકળી
ખાડા ખાબોચિયાને બાંધી બેસાય
આ તો વરસે ગગનભરી વ્હાલ
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

ગાંઠે ગરથ બાંધી ખાટી શું જિંદગી
સરીસરી જાય એને સાચવશે ક્યાં લગી
આવે તે આપ કરી પળમાં પસંદગી
મુઠ્ઠીમાં રાખતાં તો માટીની પાંદડી ને
વેર્યે ફોરમનો ફાલ
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

આવે મળ્યું તે દઈશ આંસુડે ધોઈને
ઝાઝેરું જાળવ્યું તે વ્હાલેરું ખોઈને
આજ પ્રાણ જાગે તો પૂછવું શું કોઈને
માધવ વેચતી વ્રજનારી સંગ તારાં
રણકી ઊઠે કરતાલ
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

ગમતું મળે તો અલ્યા, ગૂંજે ન ભરીયે ને
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

-મકરંદ દવે


Gamatanno Karie Gulala

Gamatun male to alya, gunje n bhariye ne
Gamatanno karie gulala

Ad de anka e to oshiyali angali
Pandaman samaya evi priti to pangali
Samandarani lher lakh suni kyanya sankali
Khad khabochiyane bandhi besaya
A to varase gaganabhari vhala
Gamatanno karie gulala

Ganthe garath bandhi khati shun jindagi
Sarisari jaya ene sachavashe kyan lagi
Ave te ap kari palaman pasandagi
Muththiman rakhatan to matini pandadi ne
Verye foramano fala
Gamatanno karie gulala

Ave malyun te daish ansude dhoine
Zazerun jalavyun te vhalerun khoine
Aj pran jage to puchhavun shun koine
Madhav vechati vrajanari sanga taran
Ranaki uthe karatala
Gamatanno karie gulala

Gamatun male to alya, gunje n bhariye ne
Gamatanno karie gulala

-makaranda dave

Source: Mavjibhai