ગાંડાની વણઝાર - Ganda Ni Vanjhar - Gujarati & English Lyrics

ગાંડાની વણઝાર, જેનો ગણતાં ના’વે પાર,
જુવો તમે ગાંડાની વણઝાર

શુકજી ગાંડો, ધ્રુવ ગાંડા, ગાંડો દૈત્ય કુમાર,
નારદજી તો એવા ગાંડા, જેણે બાંધ્યાં નહિ ઘરબાર-(૧)
જુવો તમે ગાંડાની વણઝાર

હનુમતં ગાંડા, વિભીષણ ગાંડા, ગાંડા શબરી નાર
ગૃહરાજા એવા ગાંડા, પગ ધોઈ પ્રભુને ઉતાર્યા પાર-(૨)
જુવો તમે૦

ગોકુળ ગામની ગોપીઓ ગાંડી, ભૂલી ઘર વહેવાર
બંસીનાદે ચાલી નીકળી, સૂતા મેલીને ભરથાર-(૩)
જુવો તમે૦

સુદામાએ ગાંડપણમાં, વેઠયા ભૂખ અંગાર
પાંડવો એવા ગાંડા હતા, જેણે છોડયા નહિ કિરતાર-(૪)
જુવો તમે૦

વિદુરજીની પત્ની ગાંડી, રટે નંદકુમાર
છબીલાને છોતરાં આપ્યાં, ગર્ભને ફેંકી દેનાર-(૫)
જુવો તમે૦

બોડાણાના ગાંડપણે તો, કામ કર્યું હદ બહાર
દ્વરાકાના ઠાકર આવ્યા, ડાકોર ગામ મોજાર-(૬)
જુવો તમે૦

કબીર તુલસી સૂર ગાંડો, ગાંડો રોહિદાસ ચમાર
ગારો ગાંડપણમાં, ગાંડો કીધો સંસાર-(૭)
જુવો તમે૦

દાદૂ ગાંડો, પીપો ગાંડો, તૂકો ગાંડો, અખૈયો સોનાર
સખુ ગાંડી, મીરાં ગાંડી, કરમા ગાંડી જેણે તોડયો જગથી તાર-(૮)
જુવો તમે૦

ધીરો ગાંડો, ધનો ગાંડો, ગાંડો પ્રીતમ પ્યાર
પંઢરપુરમાં ગોરો ગાંડો, ઘડાનો ઘડનાર-(૯)
જુવો તમે૦

દામો, નેમો, ભોજો ગાંડો, ગાંડો મૂળદાસ લુહાર
જલારામની વાતો શી કરવી, વળાવી ઘરની નાર-(૧૦)
જુવો તમે

જૂનાગઢનો નાગર ગાંડો, નાચ્યો થેઈ શેઈકાર
બાવન કામ કર્યાં શ્રી હરિએ, પણ આવ્યો નહિ અહંકાર-(૧૧)
જુવો તમે૦

થયા ઘણા ને હાલમાં છે પણ, ભવિષ્યમાં થનાર
ભક્ત કુળનો નાશ નહિ ને, એમ બોલ્યાં જુગદાધાર-(૧૨)
જુવો તમે૦

દુનિયાએ જેને ગાંડા ગણ્યા, પણ હરિને મન હુંશિયાર
ગોવિંદ ગાંડો એનું ગીત ગાંડુ, ગાંડા સાંભળનાર-(૧૩)
જુવો તમે૦

Ganda Ni Vanjhar

Gānḍānī vaṇazāra, jeno gaṇatān nā’ve pāra,
Juvo tame gānḍānī vaṇazāra

Shukajī gānḍo, dhruv gānḍā, gānḍo daitya kumāra,
Nāradajī to evā gānḍā, jeṇe bāndhyān nahi gharabāra-(1)
Juvo tame gānḍānī vaṇazār

Hanumatan gānḍā, vibhīṣhaṇ gānḍā, gānḍā shabarī nār
Gṛuharājā evā gānḍā, pag dhoī prabhune utāryā pāra-(2)
Juvo tame0

Gokuḷ gāmanī gopīo gānḍī, bhūlī ghar vahevār
Bansīnāde chālī nīkaḷī, sūtā melīne bharathāra-(3)
Juvo tame0

Sudāmāe gānḍapaṇamān, veṭhayā bhūkh angār
Pānḍavo evā gānḍā hatā, jeṇe chhoḍayā nahi kiratāra-(4)
Juvo tame0

Vidurajīnī patnī gānḍī, raṭe nandakumār
Chhabīlāne chhotarān āpyān, garbhane fenkī denāra-(5)
Juvo tame0

Boḍāṇānā gānḍapaṇe to, kām karyun had bahār
Dvarākānā ṭhākar āvyā, ḍākor gām mojāra-(6)
Juvo tame0

Kabīr tulasī sūr gānḍo, gānḍo rohidās chamāra
Gāro gānḍapaṇamān, gānḍo kīdho sansāra-(7)
Juvo tame0

Dādū gānḍo, pīpo gānḍo, tūko gānḍo, akhaiyo sonāra
Sakhu gānḍī, mīrān gānḍī, karamā gānḍī jeṇe toḍayo jagathī tāra-(8)
Juvo tame0

Dhīro gānḍo, dhano gānḍo, gānḍo prītam pyār
Panḍharapuramān goro gānḍo, ghaḍāno ghaḍanāra-(9)
Juvo tame0

Dāmo, nemo, bhojo gānḍo, gānḍo mūḷadās luhār
Jalārāmanī vāto shī karavī, vaḷāvī gharanī nāra-(10)
Juvo tame

Jūnāgaḍhano nāgar gānḍo, nāchyo theī sheīkāra
Bāvan kām karyān shrī harie, paṇ āvyo nahi ahankāra-(11)
Juvo tame0

Thayā ghaṇā ne hālamān chhe paṇa, bhaviṣhyamān thanār
Bhakta kuḷano nāsh nahi ne, em bolyān jugadādhāra-(12)
Juvo tame0

Duniyāe jene gānḍā gaṇyā, paṇ harine man hunshiyāra
Govinda gānḍo enun gīt gānḍu, gānḍā sānbhaḷanāra-(13)
Juvo tame0

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

GandanI Vanjar - Old Gujarati Bhajan Populer - Hemant Chauhan - Soormandir. (2018, April 2). YouTube