ગણેશ પાટ બેસાડીએ (Ganesh Paat Besadiye) - Lyrics

(સાંજીનું ગીત)

ગણેશ પાટ બેસાડીએ વા’લા નીપજે પકવાન
સગા સંબંધીને તેડીએ જો પૂજ્યા હોય મોરાર

જેને તે આંગણ પીપળો તેનો ધન્ય ધન્ય અવતાર
સાંજ સવારે પૂજીએ જો પૂજ્યા હોય મોરાર

જેને તે આંગણ ગાવડી તેનો ધન્ય ધન્ય અવતાર
સાંજ સવારે દોણું મળે જો પૂજ્યા હોય મોરાર

જેને તે પેટે દીકરી તેનો ધન્ય થયો અવતાર
સાચવેલ ધન વાપરે જો પૂજ્યા હોય મોરાર

જેને તે પેટે દીકરો તેનો ધન્ય થયો અવતાર
વહુવારુ પાયે પડે જો પૂજ્યા હોય મોરાર

રાતો ચૂડો તે રંગભર્યો ને કોરો તે કમખો હાર
ઘરચોળે ઘડ ભાંગીએ જો પૂજ્યા હોય મોરાર

કાંઠા તે ઘઉંની રોટલી માંહે ઢાળિયો કંસાર
ભેગા બેસી ભોજન કરે જો પૂજ્યા હોય મોરાર

ગણેશ પાટ બેસાડીએ ભલા નીપજે પકવાન
સગા સંબંધીને તેડીએ જો પૂજ્યા હોય મોરાર


(sānjīnun gīta)

Gaṇesh pāṭ besāḍīe vā’lā nīpaje pakavāna
Sagā sanbandhīne teḍīe jo pūjyā hoya morāra

Jene te āngaṇ pīpaḷo teno dhanya dhanya avatāra
Sānja savāre pūjīe jo pūjyā hoya morāra

Jene te āngaṇ gāvaḍī teno dhanya dhanya avatāra
Sānja savāre doṇun maḷe jo pūjyā hoya morāra

Jene te peṭe dīkarī teno dhanya thayo avatāra
Sāchavel dhan vāpare jo pūjyā hoya morāra

Jene te peṭe dīkaro teno dhanya thayo avatāra
Vahuvāru pāye paḍe jo pūjyā hoya morāra

Rāto chūḍo te rangabharyo ne koro te kamakho hāra
Gharachoḷe ghaḍ bhāngīe jo pūjyā hoya morāra

Kānṭhā te ghaunnī roṭalī mānhe ḍhāḷiyo kansāra
Bhegā besī bhojan kare jo pūjyā hoya morāra

Gaṇesh pāṭ besāḍīe bhalā nīpaje pakavāna
Sagā sanbandhīne teḍīe jo pūjyā hoya morāra