ગણેશ સ્થાપના-૧ - (Ganesh Sthapana - 1) - Lyrics

પરથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુંદાળા
ગણેશ દુંદાળા ને મોટી ફાંદાળા
ગણેશજી વરદાન દેજો રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડાં ઘોડલા શણગારો
ઘોડલે પિત્તળિયાં પલાણ રે મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડાં હાથીડા શણગારો
હાથીડે લાલ અંબાડી રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડાં જાનીડાં શણગારો
જાનડી લાલ ગુલાલ રે મારા ગણેશ દુંદાળા
કૃષ્ણની જાને રૂડાં ધોરીડાં શણગારો
ધોરીડે બબ્બે રાશું રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડી વેલડિયું શણગારો
વેલડિયે દશ આંટા રે મારા ગણેશ દુંદાળા
વાવલિયા વાવ્યાં ને મેહુલા ધડૂક્યાં
રણ રે વગડામાં રથ થંભ્યા રે મારા ગણેશ દુંદાળા

તૂટ્યાં તળાવ ને તૂટી પીંજણિયું
ધોરીડે તૂટી બેવડ રાશું રે મારા ગણેશ દુંદાળા
ઊઠો ગણેશ ને ઊઠો પરમેશ્વર
તમે આવ્યે રંગ રે’શે રે મારા ગણેશ દુંદાળા

અમે રે દુંદાળા ને અમે રે ફાંદાળા
અમ આવ્યે તમે લાજો રે મારા ગણેશ દુંદાળા
અમારે જોશે સવા મણનો રે લાડુ
અમે આવ્યે વેવાઈ ભડકે રે મારા ગણેશ દુંદાળા

વીવા, અઘરણી ને જગવને જનોઈ
પરથમ ગણેશ બેસાડું રે મારા ગણેશ દુંદાળા


Paratham gaṇesh besāḍo re mārā gaṇesh dundāḷā
Gaṇesh dundāḷā ne moṭī fāndāḷā
Gaṇeshajī varadān dejo re mārā gaṇesh dundāḷā

Kṛuṣhṇanī jāne rūḍān ghoḍalā shaṇagāro
Ghoḍale pittaḷiyān palāṇ re mārā gaṇesh dundāḷā
Kṛuṣhṇanī jāne rūḍān hāthīḍā shaṇagāro
Hāthīḍe lāl anbāḍī re mārā gaṇesh dundāḷā

Kṛuṣhṇanī jāne rūḍān jānīḍān shaṇagāro
Jānaḍī lāl gulāl re mārā gaṇesh dundāḷā
Kṛuṣhṇanī jāne rūḍān dhorīḍān shaṇagāro
Dhorīḍe babbe rāshun re mārā gaṇesh dundāḷā

Kṛuṣhṇanī jāne rūḍī velaḍiyun shaṇagāro
Velaḍiye dash ānṭā re mārā gaṇesh dundāḷā
Vāvaliyā vāvyān ne mehulā dhaḍūkyān
Raṇ re vagaḍāmān rath thanbhyā re mārā gaṇesh dundāḷā

Tūṭyān taḷāv ne tūṭī pīnjaṇiyun
Dhorīḍe tūṭī bevaḍ rāshun re mārā gaṇesh dundāḷā
Ūṭho gaṇesh ne ūṭho parameshvara
Tame āvye ranga re’she re mārā gaṇesh dundāḷā

Ame re dundāḷā ne ame re fāndāḷā
Am āvye tame lājo re mārā gaṇesh dundāḷā
Amāre joshe savā maṇano re lāḍu
Ame āvye vevāī bhaḍake re mārā gaṇesh dundāḷā

Vīvā, agharaṇī ne jagavane janoī
Paratham gaṇesh besāḍun re mārā gaṇesh dundāḷā