ગણેશ સ્થાપના-૨ (Ganesh Sthapana -2) - Lyrics

પરથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુંદાળા
ગણેશની સ્થાપના કરાવો રે મારા ગણેશ સૂંઢાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા સીમડીએ આવ્યાં
હરખ્યાં ગોવાળિયાનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા વાડીએ પધાર્યાં
હરખ્યાં માળીડાનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા સરોવર પધાર્યાં
હરખ્યાં પાણિયારીઓનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા શેરીએ પધાર્યાં
હરખ્યાં પાડોશીઓનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા તોરણે પધાર્યાં
હરખ્યાં સાજનિયાંનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા માંડવે પધાર્યાં
હરખ્યાં માતાજીનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા

તેત્રીસ કરોડ દેવતા માયરે પધાર્યાં
હરખ્યાં વરકન્યાનાં મન રે, મારા ગણેશ દુંદાળા


Paratham gaṇesh besāḍo re mārā gaṇesh dundāḷā
Gaṇeshanī sthāpanā karāvo re mārā gaṇesh sūnḍhāḷā

Tetrīs karoḍ devatā sīmaḍīe āvyān
Harakhyān govāḷiyānān man re, mārā gaṇesh dundāḷā

Tetrīs karoḍ devatā vāḍīe padhāryān
Harakhyān māḷīḍānān man re, mārā gaṇesh dundāḷā

Tetrīs karoḍ devatā sarovar padhāryān
Harakhyān pāṇiyārīonān man re, mārā gaṇesh dundāḷā

Tetrīs karoḍ devatā sherīe padhāryān
Harakhyān pāḍoshīonān man re, mārā gaṇesh dundāḷā

Tetrīs karoḍ devatā toraṇe padhāryān
Harakhyān sājaniyānnān man re, mārā gaṇesh dundāḷā

Tetrīs karoḍ devatā mānḍave padhāryān
Harakhyān mātājīnān man re, mārā gaṇesh dundāḷā

Tetrīs karoḍ devatā māyare padhāryān
Harakhyān varakanyānān man re, mārā gaṇesh dundāḷā