ગરમ મસાલેદાર - Garam Masaledara - Gujarati

ગરમ મસાલેદાર

એ…એ…એ…
ઓરી આવે તો તને વાત કહું ખાનગી

   એ... એ... જુનાગઢના સીતાફળ
   એ... મારા ધોળકાના દાડમ
   આવ... આવ...
   એઈ...
   ઓરી આવે તો  તને વાત કહું ખાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાટી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   ઓરી આવે તો  તને વાત કહું ખાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   વાળ તારા ખંભાતી સુતરફેણી
   ગાલ તારા સુરતની ઘારી
   રાજકોટના પેંડા જેવી તું છે કામણગારી
   માવા જેવી માદક જાણે
   માવા જેવી માદક જાણે
   મોહબ્બતની મિજબાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   એઈ...
   ઓરી આવે તો  તને વાત કહું ખાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   હોઠ તારા અમદાવાદી
   શરબતની દુકાન
   એ શરબતનો તરસ્યો છું
   હું રંગીલો જુવાન

   પીઉં પીઉં પણ પ્યાસ ન બૂઝે
   પીઉં પીઉં પણ પ્યાસ ન બૂઝે
   હોઠોને હેરાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   અરે જા રે નફ્ફટ...

   તું વલસાડી હાફુસ મીઠી
   ચોરવાડની કેસર કેરી
   ભાવનગરના ગાંઠીયા જેવી
   આંગળીયો અનેરી
   મોળો માનવી આરોગે તો....અરે
   મોળો માનવી આરોગે તો
   આવી જાય મર્દાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   એઈ...
   ઓરી આવે તો  તને વાત કહું ખાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   કતાર ગામની પાપડી જેવી
   આંખ્યું આ અણીયાળી
   જામનગરના ગુલાબજાંબુ જેવી
   તું રસવાળી
   તુજને ખાવા માટે ના... ના... ના...
   તુજને ખાવા માટે ના લેવી
   પડતી પરવાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   હટ... જાણે તારા બાપનો માલ છે
   અરે નહિતર શું?

   જીભ તારી મરચું ગોંડલનું
   બોલે બોલે તીખું તમતમ
   ભેજું છે નડીયાદી ભૂસું સાવ ખાલીખમ
   તું વડોદરાનો લીલો
   ચેવડો...ચેવડો...ચેવડો
   તું વડોદરાનો લીલો ચેવડો
   ખાતાં આવે તાજગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   એઈ....
   ઓરી આવે તો  તને વાત કહું ખાનગી
   તું ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી
   ... ગરમ મસાલેદાર ખાઠી-મીઠી વાનગી

   અરે...અરે...
   મારી પોરબંદરની ખાજલી
   અરે જા...જા...
   ઓ મારા ભૂજના પકવાન
   હેં...હેં..હેં... હાય...હાય...હાય

गरम मसालेदार

ए…ए…ए…
ओरी आवे तो तने वात कहुं खानगी

   ए... ए... जुनागढना सीताफळ
   ए... मारा धोळकाना दाडम
   आव... आव...
   एई...
   ओरी आवे तो  तने वात कहुं खानगी
   तुं गरम मसालेदार खाटी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   ओरी आवे तो  तने वात कहुं खानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   वाळ तारा खंभाती सुतरफेणी
   गाल तारा सुरतनी घारी
   राजकोटना पेंडा जेवी तुं छे कामणगारी
   मावा जेवी मादक जाणे
   मावा जेवी मादक जाणे
   मोहब्बतनी मिजबानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   एई...
   ओरी आवे तो  तने वात कहुं खानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   होठ तारा अमदावादी
   शरबतनी दुकान
   ए शरबतनो तरस्यो छुं
   हुं रंगीलो जुवान

   पीउं पीउं पण प्यास न बूझे
   पीउं पीउं पण प्यास न बूझे
   होठोने हेरानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   अरे जा रे नफ्फट...

   तुं वलसाडी हाफुस मीठी
   चोरवाडनी केसर केरी
   भावनगरना गांठीया जेवी
   आंगळीयो अनेरी
   मोळो मानवी आरोगे तो....अरे
   मोळो मानवी आरोगे तो
   आवी जाय मर्दानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   एई...
   ओरी आवे तो  तने वात कहुं खानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   कतार गामनी पापडी जेवी
   आंख्युं आ अणीयाळी
   जामनगरना गुलाबजांबु जेवी
   तुं रसवाळी
   तुजने खावा माटे ना... ना... ना...
   तुजने खावा माटे ना लेवी
   पडती परवानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   हट... जाणे तारा बापनो माल छे
   अरे नहितर शुं?

   जीभ तारी मरचुं गोंडलनुं
   बोले बोले तीखुं तमतम
   भेजुं छे नडीयादी भूसुं साव खालीखम
   तुं वडोदरानो लीलो
   चेवडो...चेवडो...चेवडो
   तुं वडोदरानो लीलो चेवडो
   खातां आवे ताजगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   एई....
   ओरी आवे तो  तने वात कहुं खानगी
   तुं गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी
   ... गरम मसालेदार खाठी-मीठी वानगी

   अरे...अरे...
   मारी पोरबंदरनी खाजली
   अरे जा...जा...
   ओ मारा भूजना पकवान
   हें...हें..हें... हाय...हाय...हाय

Garam Masaledara

E…e…e…
ori ave to tane vat kahun khanagi

   e... E... Junagadhana sitafala
   e... Mara dholakana dadama
   ava... Ava...
   ei...
   ori ave to  tane vat kahun khanagi
   tun garam masaledar khati-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   ori ave to  tane vat kahun khanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   val tara khanbhati sutarafeni
   gal tara suratani ghari
   rajakotana penda jevi tun chhe kamanagari
   mava jevi madak jane
   mava jevi madak jane
   mohabbatani mijabanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   ei...
   ori ave to  tane vat kahun khanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   hoth tara amadavadi
   sharabatani dukana
   e sharabatano tarasyo chhun
   hun rangilo juvana

   piun piun pan pyas n buze
   piun piun pan pyas n buze
   hothone heranagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   are ja re naffata...

   tun valasadi hafus mithi
   choravadani kesar keri
   bhavanagarana ganthiya jevi
   angaliyo aneri
   molo manavi aroge to....are
   molo manavi aroge to
   avi jaya mardanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   ei...
   ori ave to  tane vat kahun khanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   katar gamani papadi jevi
   ankhyun a aniyali
   jamanagarana gulabajanbu jevi
   tun rasavali
   tujane khava mate na... Na... Na...
   tujane khava mate na levi
   padati paravanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   hata... Jane tara bapano mal chhe
   are nahitar shun?

   jibh tari marachun gondalanun
   bole bole tikhun tamatama
   bhejun chhe nadiyadi bhusun sav khalikhama
   tun vadodarano lilo
   chevado...chevado...chevado
   tun vadodarano lilo chevado
   khatan ave tajagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   ei....
   ori ave to  tane vat kahun khanagi
   tun garam masaledar khathi-mithi vanagi
   ... Garam masaledar khathi-mithi vanagi

   are...are...
   mari porabandarani khajali
   are ja...ja...
   o mara bhujana pakavana
   hen...hen..hen... Haya...haya...haya

Garam masāledāra

E…e…e…
orī āve to tane vāt kahun khānagī

   e... E... Junāgaḍhanā sītāfaḷa
   e... Mārā dhoḷakānā dāḍama
   āva... Āva...
   eī...
   orī āve to  tane vāt kahun khānagī
   tun garam masāledār khāṭī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   orī āve to  tane vāt kahun khānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   vāḷ tārā khanbhātī sutarafeṇī
   gāl tārā suratanī ghārī
   rājakoṭanā penḍā jevī tun chhe kāmaṇagārī
   māvā jevī mādak jāṇe
   māvā jevī mādak jāṇe
   mohabbatanī mijabānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   eī...
   orī āve to  tane vāt kahun khānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   hoṭh tārā amadāvādī
   sharabatanī dukāna
   e sharabatano tarasyo chhun
   hun rangīlo juvāna

   pīun pīun paṇ pyās n būze
   pīun pīun paṇ pyās n būze
   hoṭhone herānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   are jā re naffaṭa...

   tun valasāḍī hāfus mīṭhī
   choravāḍanī kesar kerī
   bhāvanagaranā gānṭhīyā jevī
   āngaḷīyo anerī
   moḷo mānavī āroge to....are
   moḷo mānavī āroge to
   āvī jāya mardānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   eī...
   orī āve to  tane vāt kahun khānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   katār gāmanī pāpaḍī jevī
   ānkhyun ā aṇīyāḷī
   jāmanagaranā gulābajānbu jevī
   tun rasavāḷī
   tujane khāvā māṭe nā... Nā... Nā...
   tujane khāvā māṭe nā levī
   paḍatī paravānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   haṭa... Jāṇe tārā bāpano māl chhe
   are nahitar shun?

   jībh tārī marachun gonḍalanun
   bole bole tīkhun tamatama
   bhejun chhe naḍīyādī bhūsun sāv khālīkhama
   tun vaḍodarāno līlo
   chevaḍo...chevaḍo...chevaḍo
   tun vaḍodarāno līlo chevaḍo
   khātān āve tājagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   eī....
   orī āve to  tane vāt kahun khānagī
   tun garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī
   ... Garam masāledār khāṭhī-mīṭhī vānagī

   are...are...
   mārī porabandaranī khājalī
   are jā...jā...
   o mārā bhūjanā pakavāna
   hen...hen..hen... Hāya...hāya...hāya

Source : સ્વરઃ કિશોર કુમાર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મોટા ઘરની વહુ (૧૯૭૮)