ઘડીયાળ મારું નાનું - Ghaḍīyāḷ Mārun Nānun - Lyrics

ઘડીયાળ મારું નાનું

ઘડીયાળ મારું નાનું, તે ચાલે છાનું માનું
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એને નથી પાંખ, પણ ચાલે ફટ ફટ
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

ખાવાનું નહિ માગે પણ ચાવી આપે ચાલે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

અંધારે અજવાળે, સૌના વખતને સંભાળે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

દિવસ રાતે ચાલે પણ થાક નહિ લાગે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

ટક ટક કરતું બોલે, જરા ય નહિ થોભે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

ઘડીયાળ મારું નાનું, તે ચાલે છાનું માનું
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે


Ghaḍīyāḷ Mārun Nānun

Ghaḍīyāḷ mārun nānun, te chāle chhānun mānun
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Ene nathī pānkha, paṇ chāle faṭ faṭa
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Khāvānun nahi māge paṇ chāvī āpe chāle
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Andhāre ajavāḷe, saunā vakhatane sanbhāḷe
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Divas rāte chāle paṇ thāk nahi lāge
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Ṭak ṭak karatun bole, jarā ya nahi thobhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Ghaḍīyāḷ mārun nānun, te chāle chhānun mānun
E to kevī navāī jevī vāt chhe
E to kevī navāī jevī vāt chhe

Source: Mavjibhai