ઘણ રે બોલે ને એરણ - Ghan Re Bole Ne Erana - Lyrics

ઘણ રે બોલે ને એરણ

ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

એ જી સાંભળે વેદનાની વાત
વેણે રે વેણે હો સત ફૂલડાં ઝરે હો જી

બહુ દિન ઘડી રે તલવાર, ઘડી કાંઈ તોપું ને મનવાર
પાંચ-સાત શૂરાના જયકાર કાજ ખૂબ ખેલાણા સંહાર

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

પોકારે પૃથ્વીના કણ કણ કારમા હો જી
પોકારે પાણીડાં પારાવારનાં હો જી

જળ થળ પોકારે થરથરી, કબરુંની જગ્યા રહી નવ જરી
ભીંસોભીંસ ખાંભીયું ખૂબ ભરી, હાય તોય તોપું રહી નવ ચરી

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

ભઠ્ઠીયું જલે રે બળતા પો’રની હો જી
ધમણ્યું ધમે રે ધખતા પો’રની હો જી

ખન ખન અંગારે ઓરાણા, કસબી ને કારીગર ભરખાણા
ક્રોડ નર જીવંતા બફાણા, તોય પૂરા ટોટા નવ શેકાણા

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

હથોડા પડે રે આજ જેના હાથના હો જી
તનડાં તૂટે રે આ જેની કાયનાં હો જી

સોઈ નર હાંફીને આજ ઊભો, ઘટડામાં ઘડે એક મનસૂબો
બાળ મારાં માગે અન્ન કેરી દેગ, દેવે કોણ-દાતરડું કે તેગ

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

આજુથી નવેલાં ઘડતર માંડવા હો જી
ખડ્ગખાંડાંને કણકણ ખાંડવા હો જી

ખાંડી ખાંડી ઘડો હળ કેરા સાજ, ઝીણી રૂડી દાતરડીનાં રાજ
આજ ખંડે ખંડમાં મંડાય, એણી પેરે આપણ તેડાં થાય

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

ઘડો હો બાળક કેરાં ઘોડિયાં હો જી
ઘડો હો વિયાતલ નારના ઢોલિયા હો જી

ભાઈ મારા, ગાળીને તોપગોળા, ઘડો સઈ-મોચીના સંચ બહોળા
ઘડો રાંક રેંટુડાની આરો, ઘડો દેવ તંબૂરાના તારો

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

ભાંગો, હો ભાંગો, હો રથ રણજોધના હો જી
પાવળડાં ઘડો, હો છોરુડાંનાં દૂધનાં હો જી

ભાઈ મારા લુવારી ભડ રહેજે, આજ છેલ્લી વેળાના ઘાવ દેજે
ઘાયે ઘાયે સંભારજે ઘટડામાં, ક્રોડ ક્રોડ શોષિતો દુનિયાનાં

હો એરણ બહેની
ઘણ રે બોલે ને એરણ સાંભળે હો જી
બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે હો જી

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Ghan Re Bole Ne Erana

Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

E ji sanbhale vedanani vata
Vene re vene ho sat fuladan zare ho ji

Bahu din ghadi re talavara, ghadi kani topun ne manavara
Pancha-sat shuran jayakar kaj khub khelan sanhara

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

Pokare pruthvin kan kan karam ho ji
Pokare panidan paravaranan ho ji

Jal thal pokare tharathari, kabarunni jagya rahi nav jari
Bhinsobhinsa khanbhiyun khub bhari, haya toya topun rahi nav chari

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

Bhaththiyun jale re balat po’rani ho ji
Dhamanyun dhame re dhakhat po’rani ho ji

Khan khan angare orana, kasabi ne karigar bharakhana
Krod nar jivanṭa bafana, toya pur tot nav shekana

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

Hathod pade re aj jen hathan ho ji
Tanadan tute re a jeni kayanan ho ji

Soi nar hanfine aj ubho, ghaṭadaman ghade ek manasubo
Bal maran mage anna keri dega, deve kona-dataradun ke tega

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

Ajuthi navelan ghadatar mandav ho ji
Khadgakhandanne kanakan khandav ho ji

Khandi khandi ghado hal ker saja, zini rudi dataradinan raja
Aj khande khandaman mandaya, eni pere apan tedan thaya

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

Ghado ho balak keran ghodiyan ho ji
Ghado ho viyatal naran dholiya ho ji

Bhai mara, galine topagola, ghado sai-mochin sancha bahola
Ghado ranka rentudani aro, ghado dev tanburan taro

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

Bhango, ho bhango, ho rath ranajodhan ho ji
Pavaladan ghado, ho chhorudannan dudhanan ho ji

Bhai mar luvari bhad raheje, aj chhelli velan ghav deje
Ghaye ghaye sanbharaje ghaṭadaman, krod krod shoshito duniyanan

Ho eran baheni
Ghan re bole ne eran sanbhale ho ji
Bandhudo bole ne benad sanbhale ho ji

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai