છેટે છેટે ખોરડાં - Ghoghā Ghoghā Ghogh Salāma - Lyrics

છેટે છેટે ખોરડાં

છેટે છેટે ખોરડાં, વચ્ચે ઊંચા ઓરડાં
ઓરડાં ને ઓસરી
રૂપાળી રૂપાળી આજુબાજુ જાળી
જાળી પાસે ઝાડવા, તડકે છાયો પાડવા
ઓસરીથી હેઠા, લોઢાના બે લાટા, એનું નામ પાટા


સ્થિર છતાં પણ ચાલ્યા જાય
લાંબા લાંબા ચાલ્યા જાય
આમ જાય, તેમ જાય
જવું હોય તો ગામ જાય
નદી હોય તો ટપી જાય
ડુંગર હોય તો ઓળંગી જાય

એના પર ગાડી, દોડે દા’ડી દા’ડી
આવે દોડતી કાળી, અરરરર માડી
કેટલી બધી જાડી
જાણે કોઠી આડી
પૈડાં ઉપર પાડી

માથે મોટું ભૂંગળ બોલે ભખ ભખ
ધુમાડો તો ધખ ધખ
ચળકે કાચ ચક ચક
ચાલી આવે સરરરર સટ


આવીને જ્યાં ઊભી રહે ત્યાં
માણસોના ટોળે … ટોળાં
ચડે ને ઉતરે…ચડે ને ઉતરે

વળી પાછો પાવો થાય
ભખ છૂક છૂક થાય
ગાડી ત્યાં તો ચાલી જાય
ગાડી ત્યાં તો ચાલી જાય


એ જાય, એ જાય, એ જાય, એ જાય
લાંબુ લાંબુ લંગર ને જંગલમાં મંગલ
ફરતું ફરતું ચાલ્યું જાય
સાંભળ્યું તેં બહેન, એનું નામ ટ્રેન!


Chheṭe Chheṭe Khoraḍān

Chheṭe chheṭe khoraḍān, vachche ūnchā oraḍān
Oraḍān ne osarī
Rūpāḷī rūpāḷī ājubāju jāḷī
Jāḷī pāse zāḍavā, taḍake chhāyo pāḍavā
Osarīthī heṭhā, loḍhānā be lāṭā, enun nām pāṭā


Sthir chhatān paṇ chālyā jāya
Lānbā lānbā chālyā jāya
Ām jāya, tem jāya
Javun hoya to gām jāya
Nadī hoya to ṭapī jāya
Ḍungar hoya to oḷangī jāya

Enā par gāḍī, doḍe dā’ḍī dā’ḍī
Āve doḍatī kāḷī, arararar māḍī
Keṭalī badhī jāḍī
Jāṇe koṭhī āḍī
Paiḍān upar pāḍī

Māthe moṭun bhūngaḷ bole bhakh bhakha
Dhumāḍo to dhakh dhakha
Chaḷake kāch chak chaka
Chālī āve sarararar saṭa


Āvīne jyān ūbhī rahe tyān
Māṇasonā ṭoḷe … Ṭoḷān
Chaḍe ne utare…chaḍe ne utare

Vaḷī pāchho pāvo thāya
Bhakh chhūk chhūk thāya
Gāḍī tyān to chālī jāya
Gāḍī tyān to chālī jāya


E jāya, e jāya, e jāya, e jāya
Lānbu lānbu langar ne jangalamān mangala
Faratun faratun chālyun jāya
Sānbhaḷyun ten bahena, enun nām ṭrena!

Source: Mavjibhai