ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ - Ghoghā Ghoghā Ghogh Salāma - Lyrics

ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ

ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ
નાથીબાઈના વીર સલામ
પહેરે પટોળાં ઓઢે ચીર
છોડે બંદૂક ભાલા તીર
ગોદડિયાને ગોળી વાગી
જાય ગોદડિયો નાઠો

ટોકરીનો ટમકાર, ઘૂઘરીનો ઘમકાર
આગલો ચોકીદાર, પાછલો બંદૂકદાર

તેલ દે, ધૂપ દે
બાવાને બદામ દે
તેરા બચ્ચા જીતા રે
અડી કડી સોનાની કડી
બામણ બેઠો ડેલી પડી

ડેલીમાં તો ડોલાડોલ
માંહી વાગે જાંગી ઢોલ
જાંગી ઢોલના આંકડા
સો ઘોડા વાંકડા

એક ઘોડો ઓછો, પાઘડિયો પોચો
પાઘડી ગઈ ઊડી, ઘોડો ગયો બૂડી


Ghoghā Ghoghā Ghogh Salāma

Ghoghā ghoghā ghogh salāma
Nāthībāīnā vīr salāma
Pahere paṭoḷān oḍhe chīra
Chhoḍe bandūk bhālā tīra
Godaḍiyāne goḷī vāgī
Jāya godaḍiyo nāṭho

Ṭokarīno ṭamakāra, ghūgharīno ghamakāra
Āgalo chokīdāra, pāchhalo bandūkadāra

Tel de, dhūp de
Bāvāne badām de
Terā bachchā jītā re
Aḍī kaḍī sonānī kaḍī
Bāmaṇ beṭho ḍelī paḍī

Ḍelīmān to ḍolāḍola
Mānhī vāge jāngī ḍhola
Jāngī ḍholanā ānkaḍā
So ghoḍā vānkaḍā

Ek ghoḍo ochho, pāghaḍiyo pocho
Pāghaḍī gaī ūḍī, ghoḍo gayo būḍī

Source: Mavjibhai