ઘૂવડનો જૂનો ચાલ - Ghuvadano Juno Chala - Gujarati

ઘૂવડનો જૂનો ચાલ

ઘૂડ કહે ઘણો જૂનો ચોખો છે અમારો ચાલ,
દુનિયાને જૂની રીત અમારે દેખાડવી;
સૃષ્ટિ સરજાયા પહેલે સમે ક્યાં સૂરજ હતો,
એ તો થયો નવો, નવી રીત નહિ પાડવી;
હોય જાતે હલકા તે આધુનિક રીત રાખે,
ઉત્તમ જાતિએ નવી રીતને નસાડવી;
જુઓ કેવી જગતમાં ઉત્તમ અમારી જાત,
દિવાકર દેખી નહિ આંખ જ ઉઘાડવી.


घूवडनो जूनो चाल

घूड कहे घणो जूनो चोखो छे अमारो चाल,
दुनियाने जूनी रीत अमारे देखाडवी;
सृष्टि सरजाया पहेले समे क्यां सूरज हतो,
ए तो थयो नवो, नवी रीत नहि पाडवी;
होय जाते हलका ते आधुनिक रीत राखे,
उत्तम जातिए नवी रीतने नसाडवी;
जुओ केवी जगतमां उत्तम अमारी जात,
दिवाकर देखी नहि आंख ज उघाडवी.


Ghuvadano Juno Chala

Ghud kahe ghano juno chokho chhe amaro chala,
duniyane juni rit amare dekhadavi;
Srushti sarajaya pahele same kyan suraj hato,
e to thayo navo, navi rit nahi padavi;
Hoya jate halaka te adhunik rit rakhe,
uttam jatie navi ritane nasadavi;
Juo kevi jagataman uttam amari jata,
divakar dekhi nahi ankh j ughadavi.


Ghūvaḍano jūno chāla

Ghūḍ kahe ghaṇo jūno chokho chhe amāro chāla,
duniyāne jūnī rīt amāre dekhāḍavī;
Sṛuṣhṭi sarajāyā pahele same kyān sūraj hato,
e to thayo navo, navī rīt nahi pāḍavī;
Hoya jāte halakā te ādhunik rīt rākhe,
uttam jātie navī rītane nasāḍavī;
Juo kevī jagatamān uttam amārī jāta,
divākar dekhī nahi ānkh j ughāḍavī.


Source : દલપતરામ