ગીતોમાં ગરબો અમોલ - Gitoman Garabo Amola - Gujarati

ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગરબે ઘૂમવા ગઈ’તી મોરી સૈયર
ગરબે ઘૂમવા ગઈ’તી મોરી સૈયર
રમવા રાસ હું તો ગઈ’તી મોરી સૈયર
રમવા રાસ હું તો ગઈ’તી મોરી સૈયર
રાતો નવરાતની આવી રે લોલ
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ
ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

આસોનું આભ આજ ભર્યું ભર્યું લાગે
આસોનું આભ આજ ભર્યું ભર્યું લાગે
લોલુપતા મીઠી બોલે ડોલે રે લોલ
મેનકા ને ઉર્વશી ઉતરી આ લોકમાં
ગોખ્યું કંઠે બોલ બોલે રે લોલ
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ
ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ઘેરા ઘુંઘટડાંમાં મુખડું મલકાવતી
આવે ના કો તેને તોલે રે લોલ
ઘેલી ગોવાલણની ઘેલી ગાવલડી
ડુંગરના દ્વાર એ તો ખોલે રે લોલ
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

ગીતોમાં ગરબો અમોલ મારી સૈયરું
ગીતોમાં ગરબો અમોલ

પ્રેમના પિયુષ પામી, ગીતોમાં દિલ લગાવી
હૈયે મધુર બંસરી વાગી રે લોલ
ચૂંદડી રંગાઈ એની માડીના રંગથી
હૈયાના હેતમાં તરબોળી રે લોલ


गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

गरबे घूमवा गई’ती मोरी सैयर
गरबे घूमवा गई’ती मोरी सैयर
रमवा रास हुं तो गई’ती मोरी सैयर
रमवा रास हुं तो गई’ती मोरी सैयर
रातो नवरातनी आवी रे लोल
गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल
गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

आसोनुं आभ आज भर्युं भर्युं लागे
आसोनुं आभ आज भर्युं भर्युं लागे
लोलुपता मीठी बोले डोले रे लोल
मेनका ने उर्वशी उतरी आ लोकमां
गोख्युं कंठे बोल बोले रे लोल
गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल
गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

घेरा घुंघटडांमां मुखडुं मलकावती
आवे ना को तेने तोले रे लोल
घेली गोवालणनी घेली गावलडी
डुंगरना द्वार ए तो खोले रे लोल
गीतोमां गरबो अमोल

गीतोमां गरबो अमोल मारी सैयरुं
गीतोमां गरबो अमोल

प्रेमना पियुष पामी, गीतोमां दिल लगावी
हैये मधुर बंसरी वागी रे लोल
चूंदडी रंगाई एनी माडीना रंगथी
हैयाना हेतमां तरबोळी रे लोल


Gitoman Garabo Amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Garabe ghumava gai’ti mori saiyara
Garabe ghumava gai’ti mori saiyara
Ramava ras hun to gai’ti mori saiyara
Ramava ras hun to gai’ti mori saiyara
Rato navaratani avi re lola
Gitoman garabo amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola
Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Asonun abh aj bharyun bharyun lage
Asonun abh aj bharyun bharyun lage
Lolupata mithi bole dole re lola
Menaka ne urvashi utari a lokaman
Gokhyun kanthe bol bole re lola
Gitoman garabo amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola
Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Ghera ghunghatadanman mukhadun malakavati
Ave na ko tene tole re lola
Gheli govalanani gheli gavaladi
Dungarana dvar e to khole re lola
Gitoman garabo amola

Gitoman garabo amol mari saiyarun
Gitoman garabo amola

Premana piyush pami, gitoman dil lagavi
Haiye madhur bansari vagi re lola
Chundadi rangai eni madina rangathi
Haiyana hetaman taraboli re lola


Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Garabe ghūmavā gaī’tī morī saiyara
Garabe ghūmavā gaī’tī morī saiyara
Ramavā rās hun to gaī’tī morī saiyara
Ramavā rās hun to gaī’tī morī saiyara
Rāto navarātanī āvī re lola
Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola
Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Āsonun ābh āj bharyun bharyun lāge
Āsonun ābh āj bharyun bharyun lāge
Lolupatā mīṭhī bole ḍole re lola
Menakā ne urvashī utarī ā lokamān
Gokhyun kanṭhe bol bole re lola
Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola
Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Gherā ghunghaṭaḍānmān mukhaḍun malakāvatī
Āve nā ko tene tole re lola
Ghelī govālaṇanī ghelī gāvalaḍī
Ḍungaranā dvār e to khole re lola
Gītomān garabo amola

Gītomān garabo amol mārī saiyarun
Gītomān garabo amola

Premanā piyuṣh pāmī, gītomān dil lagāvī
Haiye madhur bansarī vāgī re lola
Chūndaḍī rangāī enī māḍīnā rangathī
Haiyānā hetamān taraboḷī re lola


Source : સ્વર: કલ્પના ભરત
રચનાઃ હરીશ ઠાકર
સંગીત: પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય