ગોર લટપટિયા - Gor Laṭapaṭiyā - Lyrics

ગોર લટપટિયા

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

ગોર કરોને ઉકેલ ગોર લટપટિયા
મારે છેટાંની છે જાન ગોર લટપટિયા
મારે થાય છે અહૂર ગોર લટપટિયા

ગોરને હાંડા જેવડું માથું ગોર લટપટિયા
ગોરને નળિયા જેવડું નાક ગોર લટપટિયા

ગોરને કોડાં જેવડી આંખ્યું ગોર લટપટિયા
ગોરને કોડિયાં જેવડા કાન ગોર લટપટિયા

ગોરને સૂપડાં જેવા હોઠ ગોર લટપટિયા
ગોરને ફળિયા જેવડી ફાંદ ગોર લટપટિયા

ગોર કરોને ઉકેલ ગોર લટપટિયા
મારે છેટાંની છે જાન ગોર લટપટિયા
મારે થાય છે અહૂર ગોર લટપટિયા


Gor Laṭapaṭiyā

(mānḍavāmān gāvānun faṭāṇun)

Gor karone ukel gor laṭapaṭiyā
Māre chheṭānnī chhe jān gor laṭapaṭiyā
Māre thāya chhe ahūr gor laṭapaṭiyā

Gorane hānḍā jevaḍun māthun gor laṭapaṭiyā
Gorane naḷiyā jevaḍun nāk gor laṭapaṭiyā

Gorane koḍān jevaḍī ānkhyun gor laṭapaṭiyā
Gorane koḍiyān jevaḍā kān gor laṭapaṭiyā

Gorane sūpaḍān jevā hoṭh gor laṭapaṭiyā
Gorane faḷiyā jevaḍī fānda gor laṭapaṭiyā

Gor karone ukel gor laṭapaṭiyā
Māre chheṭānnī chhe jān gor laṭapaṭiyā
Māre thāya chhe ahūr gor laṭapaṭiyā

Source: Mavjibhai