ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે! - Gruh Dhanya Jahan Gruhini Vilase! - Gujarati

ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

સરલ સુભગ સ્મિત હસિત વદન પર લજ્જા ધરતી કુલવંતી,
કોમળ મીઠે કંઠે ગજવતી ગીત મધુરા ગુણવંતી;
નયને પ્રણયઅમી વરસે; ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

ગૌર ગુલાબી કાંતિ તનની, મુખ પર લાલી લલિત રમે;
ચિત્ત પ્રસન્ન પ્રફુલ્લિત હૈડું, શીલ સ્વભાવે શિર નમે!
સતીઓનાં જ્યાં સ્મરણ વસે, ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

સ્વચ્છ સુઘડ આરોગ્યમનોહર ચતુરા નિશદિન ચમકંતી,
પહાડના પડછંદા જેવી ધરતી ઉપર ધમકંતી!
મુખડે ગંભીર હાસ્ય હસે! ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

સજ્જનમાં મૃદુ પુષ્પકળી શી નિજ પરિમલથી પ્રસરાતી,
દુર્જન દેખી સિંહણ સરખી અંતરમાં એ અકળાતી;
સુરુચિ હૃદય સદૈવ વસે; ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

શુભ શણગાર સજી મરજાદે મલપતી ગૃહલક્ષ્મી જાણે!
રૂપ જણાવા દે જગને કદિ ના એ આછા ભભકા માણે;
કંથ રીઝાવતી રસિક રસે; ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

જીવનના રસ મધુરા ઝરતી, બાલુડાંની કલ્પલતા;
કુળ-આંબાની મીઠી કોયલ, ટહુકા કરતી મનગમતા;
શાં સહકારે ઉર વિકસે! ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

નમ્ર વચન મુખ ભાવે ભીંજ્યું, હૈડામાં હુલ્લાસ વસ્યો;
ગુણિયલનો સોહાગ અનેરો દીપે કુળના દીપક શો!
દર્શનથી દુઃખ દૂર ખસે! ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!


गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

सरल सुभग स्मित हसित वदन पर लज्जा धरती कुलवंती,
कोमळ मीठे कंठे गजवती गीत मधुरा गुणवंती;
नयने प्रणयअमी वरसे; गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

गौर गुलाबी कांति तननी, मुख पर लाली ललित रमे;
चित्त प्रसन्न प्रफुल्लित हैडुं, शील स्वभावे शिर नमे!
सतीओनां ज्यां स्मरण वसे, गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

स्वच्छ सुघड आरोग्यमनोहर चतुरा निशदिन चमकंती,
पहाडना पडछंदा जेवी धरती उपर धमकंती!
मुखडे गंभीर हास्य हसे! गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

सज्जनमां मृदु पुष्पकळी शी निज परिमलथी प्रसराती,
दुर्जन देखी सिंहण सरखी अंतरमां ए अकळाती;
सुरुचि हृदय सदैव वसे; गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

शुभ शणगार सजी मरजादे मलपती गृहलक्ष्मी जाणे!
रूप जणावा दे जगने कदि ना ए आछा भभका माणे;
कंथ रीझावती रसिक रसे; गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

जीवनना रस मधुरा झरती, बालुडांनी कल्पलता;
कुळ-आंबानी मीठी कोयल, टहुका करती मनगमता;
शां सहकारे उर विकसे! गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!

नम्र वचन मुख भावे भींज्युं, हैडामां हुल्लास वस्यो;
गुणियलनो सोहाग अनेरो दीपे कुळना दीपक शो!
दर्शनथी दुःख दूर खसे! गृह धन्य जहां गृहिणी विलसे!


Gruh Dhanya Jahan Gruhini Vilase!

Saral subhag smit hasit vadan par lajja dharati kulavanti,
Komal mithe kanthe gajavati git madhura gunavanti;
Nayane pranayaami varase; gruh dhanya jahan gruhini vilase!

Gaur gulabi kanti tanani, mukh par lali lalit rame;
Chitta prasanna prafullit haidun, shil svabhave shir name! Sationan jyan smaran vase, gruh dhanya jahan gruhini vilase!

Svachchh sughad arogyamanohar chatura nishadin chamakanti,
Pahadana padachhanda jevi dharati upar dhamakanti! Mukhade ganbhir hasya hase! Gruh dhanya jahan gruhini vilase!

Sajjanaman mrudu pushpakali shi nij parimalathi prasarati,
Durjan dekhi sinhan sarakhi antaraman e akalati;
Suruchi hrudaya sadaiv vase; gruh dhanya jahan gruhini vilase!

Shubh shanagar saji marajade malapati gruhalakshmi jane! Rup janava de jagane kadi na e achha bhabhaka mane;
Kanth rizavati rasik rase; gruh dhanya jahan gruhini vilase!

Jivanana ras madhura zarati, baludanni kalpalata;
Kula-anbani mithi koyala, tahuka karati managamata;
Shan sahakare ur vikase! gruh dhanya jahan gruhini vilase!

Namra vachan mukh bhave bhinjyun, haidaman hullas vasyo;
Guniyalano sohag anero dipe kulana dipak sho! Darshanathi duahkh dur khase! gruh dhanya jahan gruhini vilase!


Gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Saral subhag smit hasit vadan par lajjā dharatī kulavantī,
Komaḷ mīṭhe kanṭhe gajavatī gīt madhurā guṇavantī;
Nayane praṇayaamī varase; gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Gaur gulābī kānti tananī, mukh par lālī lalit rame;
Chitta prasanna prafullit haiḍun, shīl svabhāve shir name! Satīonān jyān smaraṇ vase, gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Svachchh sughaḍ ārogyamanohar chaturā nishadin chamakantī,
Pahāḍanā paḍachhandā jevī dharatī upar dhamakantī! Mukhaḍe ganbhīr hāsya hase! Gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Sajjanamān mṛudu puṣhpakaḷī shī nij parimalathī prasarātī,
Durjan dekhī sinhaṇ sarakhī antaramān e akaḷātī;
Suruchi hṛudaya sadaiv vase; gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Shubh shaṇagār sajī marajāde malapatī gṛuhalakṣhmī jāṇe! Rūp jaṇāvā de jagane kadi nā e āchhā bhabhakā māṇe;
Kanth rīzāvatī rasik rase; gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Jīvananā ras madhurā zaratī, bāluḍānnī kalpalatā;
Kuḷa-ānbānī mīṭhī koyala, ṭahukā karatī managamatā;
Shān sahakāre ur vikase! gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!

Namra vachan mukh bhāve bhīnjyun, haiḍāmān hullās vasyo;
Guṇiyalano sohāg anero dīpe kuḷanā dīpak sho! Darshanathī duahkh dūr khase! gṛuh dhanya jahān gṛuhiṇī vilase!


Source : ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ