ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે - Gulābavāḍī Chauṭāmān Ropāvo Re - Lyrics

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે

(સાંજીમાં ગવાતું ફટાણું)

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

પહેલી કંકોતરી સૂરત શે’ર મોકલાવો રે
સવિતાબેન તમે વેગે વેલા આવો રે
નાના મોટાને સાથે તેડી લાવો રે

 સવિતાબેન ચલાવે સુંદર મોટી ગાડી રે
 મોહન જમાઈને પાડાની અસવારી રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

બીજી કંકોતરી અમદાવાદ મોકલાવો રે
આનંદીકાકી તમે વેગે વેલા આવો રે
નાના મોટા સૌને સાથે તેડી લાવો રે

  આનંદીકાકીને રેલગાડીની સવારી રે
  કાકા સાઈકલ પેડલ મારતા આવે રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

ત્રીજી કંકોતરી મુંબઈ શે’ર મોકલાવો રે
મીઠીમાસી તમે વેગે વેલા આવો રે
નાના મોટા સંધાયને તેડી લાવો રે

   મીઠીમાસીને વિમાનની સવારી રે
   માસા કરે ઊંટીયાની અસવારી રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

ચોથી કંકોતરી સોનગઢ ગામ મોકલાવો રે
વેવાઈ-વેલા સૌ તમે વેગે વેલા આવો રે
કટમ્બ કબીલાને હારે તેડી લાવો રે

 બાઈયું બેઠી ગાડે મલપતી આવે રે
 મૂછાળાં સૌ પાછળ દોડતાં આવે રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે


Gulābavāḍī Chauṭāmān Ropāvo Re

(sānjīmān gavātun faṭāṇun)

Gulābavāḍī chauṭāmān ropāvo re
chāre kankotarī chāre dish mokalāvo re

Pahelī kankotarī sūrat she’r mokalāvo re
Savitāben tame vege velā āvo re
Nānā moṭāne sāthe teḍī lāvo re

 savitāben chalāve sundar moṭī gāḍī re
 mohan jamāīne pāḍānī asavārī re

Gulābavāḍī chauṭāmān ropāvo re
chāre kankotarī chāre dish mokalāvo re

Bījī kankotarī amadāvād mokalāvo re
Ānandīkākī tame vege velā āvo re
Nānā moṭā saune sāthe teḍī lāvo re

  ānandīkākīne relagāḍīnī savārī re
  kākā sāīkal peḍal māratā āve re

Gulābavāḍī chauṭāmān ropāvo re
chāre kankotarī chāre dish mokalāvo re

Trījī kankotarī munbaī she’r mokalāvo re
Mīṭhīmāsī tame vege velā āvo re
Nānā moṭā sandhāyane teḍī lāvo re

   mīṭhīmāsīne vimānanī savārī re
   māsā kare ūnṭīyānī asavārī re

Gulābavāḍī chauṭāmān ropāvo re
chāre kankotarī chāre dish mokalāvo re

Chothī kankotarī sonagaḍh gām mokalāvo re
Vevāī-velā sau tame vege velā āvo re
Kaṭamba kabīlāne hāre teḍī lāvo re

 bāīyun beṭhī gāḍe malapatī āve re
 mūchhāḷān sau pāchhaḷ doḍatān āve re

Gulābavāḍī chauṭāmān ropāvo re
chāre kankotarī chāre dish mokalāvo re

Source: Mavjibhai

1 Like