હા હા રે ઘડુલીયો ચઢાવ રે ગિરધારી - Ha Ha Re Ghaduliyo Chadhav Re Girdhari - Gujarati & English Lyrics

હા હા રે ઘડુલીયો ચઢાવ રે ગિરધારી…
ઘરે વાટ્યું જુએ છે માં મોરી રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારા માથાનો અંબોડો રે ગિરધારી…
જાણે છૂટ્યો તેજીનો ઘોડો રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારી આંખોનો ઉલાળો રે ગિરધારી…
જાણે દરિયાનો હિલોળો રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારી નાકડિયાની દાંડી રે ગિરધારી…
જાણે દીવડીએ શગ માંડી રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારા હાથની કલાયું રે ગિરધારી…
જાણે સોનાની શરણાયું રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારા હાથની હથેળી રે ગિરધારી…
જાણે બાવળ પરની થાળી રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારા હાથ ની આંગળીયું રે ગિરધારી…
જાણે ચોળા-મગની ફાળિયું રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારા પેટડીયાનો ફંદો રે ગિરધારી…
જાણે પૂનમ કેરો ચાંદો રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

તારા વાંસાનો વળાંકો રે ગિરધારી…
જાણે સરપનો સબાકો રે, બેડલું ચઢાવ રે ગિરધારી…

H h re ghaduliyo chadhav re giradhari…
Ghare vatyun jue chhe man mori re, bedalun chadhav re giradhari…

Tar mathano anbodo re giradhari…
Jane chhutyo tejino ghodo re, bedalun chadhav re giradhari…

Tari ankhono ulalo re giradhari…
Jane dariyano hilolo re, bedalun chadhav re giradhari…

Tari nakadiyani dandi re giradhari…
Jane divadie shag mandi re, bedalun chadhav re giradhari…

Tar hathani kalayun re giradhari…
Jane sonani sharanayun re, bedalun chadhav re giradhari…

Tar hathani hatheli re giradhari…
Jane baval parani thali re, bedalun chadhav re giradhari…

Tar hath ni angaliyun re giradhari…
Jane chola-magani faliyun re, bedalun chadhav re giradhari…

Tar peṭadiyano fando re giradhari…
Jane punam kero chando re, bedalun chadhav re giradhari…

Tar vansano valanko re giradhari…
Jane sarapano sabako re, bedalun chadhav re giradhari…