હમકો મનકી શક્તિ દેના - Hamako Manaki Shakti Dena

હમકો મનકી શક્તિ દેના - Hamako Manaki Shakti Dena

હમકો મનકી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે
દૂસરોંકી જયસે પહેલે ખૂદકો જય કરેં

ભેદભાવ અપને દિલસે સાફ કર સકે
દોસ્તોસે ભૂલ હો તો માફ કર સકે

જૂઠસે બચેં રહે, સચકા દમ ભરેં
દૂસરોંકી જયસે પહેલેં ખૂદકો જય કરેં

મુશ્કીલેં પડે તો હમ પે, ઈતના કર્મ કર
સાથ હૈં તો ધર્મકા ચલેં તો ધર્મ પર

ખુદ પે હોંસલા રહે બદીસે ના ડરેં
દૂસરોંકી જયસે પહેલે ખૂદકોં જય કરેં


Hamako Manaki Shakti Dena

Hamako manaki shakti dena, man vijaya kare
Dusaronki jayase pahele khudako jaya karen

Bhedabhav apane dilase saf kar sake
Dostose bhul ho to maf kar sake

Juṭhase bachen rahe, sachak dam bharen
Dusaronki jayase pahelen khudako jaya karen

Mushkilen pade to ham pe, itan karma kara
Sath hain to dharmak chalen to dharma para

Khud pe honsal rahe badise na daren
Dusaronki jayase pahele khudakon jaya karen