હાં રે હરિ વસે - Han Re Hari Vase - Lyrics

હાં રે હરિ વસે

હાં રે હરિ વસે હરિના જનમાં
હાં રે તમે શું કરશો જઈ વનમાં

ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો?
પ્રભુ નથી વન કે અરણ્યમાં

તમે કાશી જાઓ ગંગાજી નાઓ
પ્રભુ નથી પાણી કે પવનમાં

જોગ કરો ને ભલે જગન કરાવો
પ્રભુ નથી હોમ હવનમાં

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર
હરિ વસે છે હરિજનમાં

-મીરાંબાઈ


Han Re Hari Vase

Han re hari vase harin janaman
Han re tame shun karasho jai vanaman

Bhekh dharine tame shid bhaṭako chho?
Prabhu nathi van ke aranyaman

Tame kashi jao gangaji nao
Prabhu nathi pani ke pavanaman

Jog karo ne bhale jagan karavo
Prabhu nathi hom havanaman

Bai miran kahe prabhu giradhar nagara
Hari vase chhe harijanaman

-Miranbai

સ્વરઃ હંસા દવે
Source: Mavjibhai