હણો ના પાપીને - Hano Na Papine - Gujarati

હણો ના પાપીને

છંદ: શિખરિણી

પટે પૃથ્વીકેરે ઉદય યુગ પામ્યો બળતણો,
ભર્યાં વિદ્યુત્, વાયુ, સ્થળ, જળ મુઠીમાં જગજને;
શિકારો ખેલ્યા ત્યાં મદભર જનો નિર્બળતણા,
રચ્યાં ને ઊંચેરાં જનરુધિરરંગ્યાં ભવન કૈં.

ધરા ત્રાસી, છાઈ મલિન દુઃખછાયા જગ પરે,
બન્યાં ગાંધીરૂપે પ્રગટ ધરતીનાં રુદન સૌ;
વહેતી એ ધારા ખડક-રણના કાતિલ પથે,
પ્રગલ્ભા અંતે થૈ, ગહન સરલા વાચ પ્રગટી:

હણો ના પાપીને, દ્વિગુણ બનશે પાપ જગનાં,
લડો પાપો સામે વિમળ દિલના ગુપ્ત બળથી,
પ્રભુ સાક્ષી ધારી હૃદયભવને, શાંત મનડે
પ્રતિદ્વેષી કેરું હિત ચહી લડો, પાપ મટશે.

પ્રભો, તેં બી વાવ્યાં જગપ્રણયનાં ભૂમિઉદરે,
ફળ્યાં આજે વૃક્ષો, મરણપથ શું પાપ પળતું!


हणो ना पापीने

छंद: शिखरिणी

पटे पृथ्वीकेरे उदय युग पाम्यो बळतणो,
भर्यां विद्युत्, वायु, स्थळ, जळ मुठीमां जगजने;
शिकारो खेल्या त्यां मदभर जनो निर्बळतणा,
रच्यां ने ऊंचेरां जनरुधिररंग्यां भवन कैं.

धरा त्रासी, छाई मलिन दुःखछाया जग परे,
बन्यां गांधीरूपे प्रगट धरतीनां रुदन सौ;
वहेती ए धारा खडक-रणना कातिल पथे,
प्रगल्भा अंते थै, गहन सरला वाच प्रगटी:

हणो ना पापीने, द्विगुण बनशे पाप जगनां,
लडो पापो सामे विमळ दिलना गुप्त बळथी,
प्रभु साक्षी धारी हृदयभवने, शांत मनडे
प्रतिद्वेषी केरुं हित चही लडो, पाप मटशे.

प्रभो, तें बी वाव्यां जगप्रणयनां भूमिउदरे,
फळ्यां आजे वृक्षो, मरणपथ शुं पाप पळतुं!


Hano Na Papine

Chhanda: shikharini

Pate pruthvikere udaya yug pamyo balatano,
Bharyan vidyut, vayu, sthala, jal muthiman jagajane;
Shikaro khelya tyan madabhar jano nirbalatana,
Rachyan ne uncheran janarudhirarangyan bhavan kain.

Dhara trasi, chhai malin duahkhachhaya jag pare,
Banyan gandhirupe pragat dharatinan rudan sau;
Vaheti e dhara khadaka-ranana katil pathe,
Pragalbha ante thai, gahan sarala vach pragati:

Hano na papine, dvigun banashe pap jaganan,
Lado papo same vimal dilana gupta balathi,
Prabhu sakshi dhari hrudayabhavane, shanta manade
Pratidveshi kerun hit chahi lado, pap matashe.

Prabho, ten bi vavyan jagapranayanan bhumiudare,
Falyan aje vruksho, maranapath shun pap palatun!


Haṇo nā pāpīne

Chhanda: shikhariṇī

Paṭe pṛuthvīkere udaya yug pāmyo baḷataṇo,
Bharyān vidyut, vāyu, sthaḷa, jaḷ muṭhīmān jagajane;
Shikāro khelyā tyān madabhar jano nirbaḷataṇā,
Rachyān ne ūncherān janarudhirarangyān bhavan kain.

Dharā trāsī, chhāī malin duahkhachhāyā jag pare,
Banyān gāndhīrūpe pragaṭ dharatīnān rudan sau;
Vahetī e dhārā khaḍaka-raṇanā kātil pathe,
Pragalbhā ante thai, gahan saralā vāch pragaṭī:

Haṇo nā pāpīne, dviguṇ banashe pāp jaganān,
Laḍo pāpo sāme vimaḷ dilanā gupta baḷathī,
Prabhu sākṣhī dhārī hṛudayabhavane, shānta manaḍe
Pratidveṣhī kerun hit chahī laḍo, pāp maṭashe.

Prabho, ten bī vāvyān jagapraṇayanān bhūmiudare,
Faḷyān āje vṛukṣho, maraṇapath shun pāp paḷatun!


Source : સુન્દરમ્