હરિ હરિ તે વનનો - Hari Hari Te Vanano -Gujarati & English Lyrics

હિર હિર તે વનનો મોરલો ગિરધારી,
રાણી રાધા ટુંબે રમે ઢેલ જીવણ વારી રે.

મોટાં મોટાં માધવપુર ગામડાં ગિરધારી,
મોટાં મોટાં માધવરાયના ધામ જીવણ.

મોટાં મોટાં રાજપર ગામડાં ગિરધારી,
મોટાં મોટાં ખોડિયારમાના નામ જીવણ.

ઊંચા ઊંચા કનકાઇના ડુંગરા ગિરિધારી,
મોટા મોટાં કનકાઇ માના નામ જીવણ.

Hari Hari Te Vanano

Hir hir te vanano moralo giradhari,
Rani radh tunbe rame dhel jivan vari re.

Motan motan madhavapur gamadan giradhari,
Motan motan madhavarayan dham jivana.

Motan motan rajapar gamadan giradhari,
Motan motan khodiyaraman nam jivana.

Uncha uncha kanakain dungar giridhari,
Mot motan kanakai man nam jivana.

Hari Hari Te Van No Moralo | હરિ હરિ તે વનનો મોરલો | Singer: Parthiv Gohil | Music: Gaurang Vyas. (2017, July 1). YouTube