હરિના ધામમાં - Hari Na Dhamma - Gujarati & english LYrics

એક દિન જાવું હરિના ધામમાં,
ચેતીને ચાલો સંસારમાં…એકદિન

જોજો એ દિવસ ઓચિંતો આવશે,
જો જો ન ભૂલન, બે ભાનમાં…એકદિન૦

એની ખબર કે સંદેશો ન આવશે,
નહિ આવે તાર કે ટપાલમાં…,એકદિન૦

મારા મારા જેને માની રહ્યાં છો,
ત્યાં તો એ નહિ આવે કામમાં…એકંદન૦

ભાથુ ભક્તિનું સાથે લઇ લેજો,
એ નહિ ભૂલતા ભાનમાં…એકદિન૦

ડાકોર વાસીને ભૂલી ન જાઓ,
રાખોને ચિત્ત રણછોડમાં…એકદિન૦

Hari Na Dhamama

Ek din javun harin dhamaman,
Chetine chalo sansaraman…ekadina

Jojo e divas ochinto avashe,
Jo jo n bhulana, be bhanaman…ekadina0

Eni khabar ke sandesho n avashe,
Nahi ave tar ke ṭapalaman…,ekadina0

Mar mar jene mani rahyan chho,
Tyan to e nahi ave kamaman…ekandana0

Bhathu bhaktinun sathe lai lejo,
E nahi bhulat bhanaman…ekadina0

Dakor vasine bhuli n jao,
Rakhone chitṭa ranachhodaman…ekadina0

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Ek Din Javu Hari Na Dham Ma. (2021, February 15). YouTube